Акценти
Начало / Общество / В Гулянци започна прием на документи за предоставяне на услуга „Домашен помощник“

В Гулянци започна прием на документи за предоставяне на услуга „Домашен помощник“

В Община Гулянци започна прием на документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.

В Програмата могат да се включат регистрирани безработни, хора с над 80% трайно намалена работоспособност и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.

Потребителите, желаещи да бъдат включени в програмата, трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
  • Да живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
  • Да са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);
  • Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет;
  • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;
  • Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;
  • Да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • Да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
  • Да не са включени в механизма лична помощ;
  • Да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Документи по програмата могат да се получават, както и да се подават в Общинска администрация Гулянци, ул. „В. Левски“ № 32, в Центъра за услуги и информация на граждани, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

 

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...