Начало / Икономика / Съветниците приеха Стратегия за управление на общинската собственост в община Плевен за периода 2020 – 2023 г.

Съветниците приеха Стратегия за управление на общинската собственост в община Плевен за периода 2020 – 2023 г.

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 – 2023 г., прие Общинският съвет на Плевен.  Документът подкрепиха 37 от общинските съветници, „против“ и „въздържал се“ – няма.

Стратегията е разрабо­тена в изпълнение на Закона за общинс­ката собственост и е четвъртата по ред във времето след тази за периода 2016 – 2019 г. От анализа за изпълнение на дейностите по управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г., включен в Стратегията става ясно, че за посочения период продадените незастроени урегулирани поземлени имоти частна общинска собственост са за 3 337 438 лв. Съставените актове са съответно за 1 873 имота об­щинска собственост, в т.ч.: за публична общинска собственост – 353 бр.; за частна общинска собственост – 1 520 бр.; за земеделски земи, пасища, гори и др. трайни насаждения – 1 171 бр.; за незастроени терени – 62 бр. Отдадените под наем общински нежилищни имоти за същия период са общо 146. От тях: сключени договори за отдаване под наем след проведени пуб­лични търгове – 115 бр.; сключени договори за отдаване под наем на политически партии и сдружения с нестопанска цел – 27 бр.; сключени договори за отдаване под наем на спортни имоти – 4 бр. Отдадените под наем общински жилищни имоти са съответно 506. Събраните приходи са общо 5 143 508 лв., както следва: за 2016 г. – 1 316 256 лв.,за 2017 г. – 1 277 498 лв., за 2018 г. – 1 319 066 лв. и за 2019 г. – 1 454 487 лв.

В документа е записано още, че съгласно главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в Община Плевен към 31.12.2019 г. има действащи 9 617 акта за общинска собственост, като от тях 2 992 са на територията на град Плевен и 6 625 на територия­та на останалите кметства. Според вида общинска собственост най-много са земеделските земи от ОПФ /6 421/, следвани от застроените поземлени имоти / 1 360/ и жилищните имоти – 625 бр. Относно незастроените терени – към края на 2019 г. в община Плевен съставените актове за общинс­ка собственост за незастроени имоти са 101, като преобладаващата част от тях са с площ до 600 кв. м.

Стратегията за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 – 2023 г. е отворен документ и може да търпи изменения за периода на свето действие в зависимост от състояни­ето и възможностите на Общината.

 

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...