Акценти
Начало / Икономика / Съветниците дадоха съгласие Община Плевен да тегли  кредит от фонд ФЛАГ за водния цикъл

Съветниците дадоха съгласие Община Плевен да тегли  кредит от фонд ФЛАГ за водния цикъл

Община Плевен да изтегли кредит от фонд ФЛАГ ЕАД за реализиране на мащабния инвестиционен проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, решиха на днешната сесия съветниците. От тях 33-ма подкрепиха предложението на кмета Георг Спартански за кредит, други петима се въздържаха. Това не е кредит в истинския смисъл на думата, не е типичен кредит, какъвто се взима от търговска банка. Става дума за средства за текущо обслужване на плащания към фирмите изпълнителки на дейностите по проекта. След като бъдат верифицирани разходите, парите ще бъдат върнати на фонд ФЛАГ, обясни г-н Спартански.

Общата стойност на проекта „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия”, който се финансира в рамките на процедура BG16M10P002-l.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти” по Приоритетна ос 1 „Води” на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, е в размер на 117 150 330, 52 лв. с ДДС. Община Плевен ще реализира своята част в размер на 49.96859 % от проекта с приблизителна стойност 59 000 000 лв. с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.” за проекта е 44 000 000 лв., а 6 000 000 лв. следва да бъдат осигурени като собствен принос от Община Плевен и възстановим ДДС, който е недопустим за финансиране от програмата (за периода до възстановяването му от НАП) 9 000 000 лв.

В рамките на инвестиционния проект се предвижда като основни дейности: Инженеринг за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен (етап I)” и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Буковлък, община Плевен (етап I)” и „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия”.

От изложените данни е видно, че Община Плевен, съвместно с Община Долна Митрополия, изпълнява мащабен инвестиционен проект, чиято реализация ще допринесе за изграждане на битова канализация и осигуряване на екологосъобразното отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води от двете населени места в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Реализацията на такъв мащабен инвестиционен проект е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване/верифициране от ОП „Околна среда 2014-2020 г.” и осигуряване на частта за собствено участие на Община Плевен.

ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление ) е икономически най-изгодният вариант за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите и средства за собствено участие.

Размерът на кредита е до 8 000 000 лв. за мостово финансиране и до 6 000 000 лв. за осигуряване на собствен принос. Мостовото финансиране от фонд ФЛАГ ЕАД ще даде възможност на Община Плевен да осигури регулярни междинни плащания с изпълнителите по проекта, в съответствие с графика за реализацията му, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта, което също се разплаща  пропорционално при изпълнението на СМР. Извършените плащания с кредитния ресурс ще бъдат своевременно представяни за възстановяване пред Договарящия орган – Министерството на околната среда и водите, и респективно възстановявани регулярно на фонд ФЛАГ съгласно погасителния план.

Обезпечението за предстоящия дългосрочен дълг предлагаме да е чрез учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи и бюджетните взаимоотношения на община Плевен, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” и чл. 52, ал. 1 от Закон за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект  на особен залог.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...