Акценти
Начало / Общество / Община Плевен ще разработи 5-годишна програма за качеството на атмосферния въздух

Община Плевен ще разработи 5-годишна програма за качеството на атмосферния въздух

Община Плевен започва изпълнението на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен“, който ще бъде финансиран безвъзмездно от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка Община Плевен изпълнява „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.”.

По проекта ще бъде изработена Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на община Плевен с планирани подходящи към местните условия и ефективни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, водещи до ограничаване на вредните въздействия върху здравето на хората и околната среда, заедно с постигане и поддържане на определените в европейското и националното законодателство норми за КАВ.

В началото на седмицата беше проведена пресконференция, на която бяха оповестени източниците на финансиране, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране: 209 053,75 лв. и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., представляващи 100 %  БФП.

Общата продължителност на проекта е 23 месеца (19.03.2019 г. – 03.03.2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

 

 

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...