Начало / Общество / Важно! Община Плевен въвежда промени в предоставянето на административно-технически услуги

Важно! Община Плевен въвежда промени в предоставянето на административно-технически услуги

Във връзка със създадената епидемична ситуация  Община Плевен напомня  на всички граждани, които получават обявления в качествата им на заинтересовани лица в производства по изработване и одобряване на проекти за подробни устройствени планове /ПУП/ и изменения на ПУП, че обявленията с приложени към тях копия на графичната част от проектите са публикувани на Интернет страницата на Община Плевен в раздел „Обяви и съобщения“. Допълнителна информация може да бъде  получена на телефона, посочен в обявлението. Всяко заинтересовано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ, което желае да се запознае с проекта на ПУП или изменение на ПУП на хартиен носител, може да направи това в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 2, при спазване на установения ред за достъп, след представяне на получения документ „Обявление“. Ще бъде допускан и един придружител-консултант, правоспособно техническо лице.

В Интернет страницата на Община Плевен в раздел „Обяви и съобщения“ започва публикуването на визи за проектиране на строежи по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, 7 и 8 от ЗУТ, както и за обекти – недвижими културни ценности, за които издаването на виза е задължително. Заинтересованите  физически и юридически лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, на които е съобщено издаването на виза за проектиране по чл.140, ал.3 от ЗУТ, могат да се запознаят с приложеното към обявлението сканирано копие на визата в Интернет страницата на Общината и да получат разяснения на телефона, посочен в обявлението.

Община Плевен напомня също на правоспособните лица по ЗКАИИП –проектанти, както и на лицата, на които е било разрешено да изработят проекти на ПУП, че на основание чл.116а от ЗУТ, във вр. с чл.65, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, плановете се изработват в графичен и цифров вид. Няма да бъдат приемани като окомплектовани внесени  в община Плевен ПУП и изменения на ПУП, които не са представени в цифров вид. Размерът на файловете (прикачените документи) не трябва да надвишава 2MB (.pdf, .jpg и .doc).

Заявления, молби и други документи по преписките могат да се подават по пощата или чрез куриер. Гражданите могат да се запознаят с движението на преписките по извършване на административно-техническите услуги по Интернет – чрез виртуалното деловодство: https://eservices.pleven.bg/service-status/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671  и на телефони: ст. 98 – тел. 064/881280; ст. 85-тел. 064/881291; ст. 87-тел. 064/881265; ст.14 – тел. 064/881344. Гражданите следва да посочват телефон и e-mail за контакти в заявленията за извършване на административно-технически услуги. Справки по телефона ще бъдат правени при наличие на регистрирано заявление за изпълнение на определена техническа услуга. Извършването на консултации и справки в работните помещения е преустановено.

Във връзка със създалата се ситуация дирекция „Устройство на територията“ ще осигури изпращане от електронна поща: [email protected] на сканирани копия на издадени административни  актове след влизането им в сила. Гражданите могат да получат своя оригинал чрез лицензиран пощенски оператор, което следва да бъде посочено в заявлението за съответната техническа услуга. При нежелание да се ползва предоставената възможност, документът може да бъде получен в оригинал с мокър печат в ЦОАГ  при спазване на създадената организация за достъп в помещението на пл. „Възраждане“ № 4 /зала „Катя Попова”/.

При работа на Общинския експертен съвет по устройство на територията в неприсъствен режим /дистанционна работа/ ще бъдат разглеждани ежеседмично внесените за приемане проекти на ПУП и изменения на ПУП. Препоръчваме на възложителите на инвестиционни проекти да се възползват от възможността да заявяват за съгласуване и одобряване от Главния архитект на Община Плевен инвестиционни проекти, придружени с комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, съставен от регистрирана фирма – консултант, в съответствие с възможността, която е предвидена в чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.

 

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...