Начало / Икономика / Плевенска фирма приключи успешно проект за въвеждане на европейски модел за устойчива заетост и развитие

Плевенска фирма приключи успешно проект за въвеждане на европейски модел за устойчива заетост и развитие

 

 

 

Фирма ЕМА ООД в партньорство с Касон ООД – Италия, Спарки ООД – Германия и Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” Плевен, приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетости растеж“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Стойността на безвъзмездната помощ е 189 672.90 лева, от които 180 189.26 лв. европейско финансиране и  9 483.64 лв.  национално съфинансиране.

При реализацията на проекта успешно е постигната неговата главна цел. Чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практикиса изучени, адаптирани и  въведени съвкупност  от социални иновации в ЕМА ООД.

Те се прилагат като комплексен иновативен модел, който  способства  постигане на устойчива заетост, подобряване качеството на работната сила, работните места, условията на труд, изграждане на капацитет при управлението и развитието на човешките ресурси в дружеството за успешно справяне с предизвикателствата на динамично променящата се социална, икономическа и технологична среда.

Моделът е базиран на новите технологии като средство за комуникация. Чрез осигуреното по проекта  обзавеждане и оборудване за видеоконферентна свързаност между офисите на ЕМА ООД в Плевен, София, Варна, Бургас и Пловдив се постига  висока степен на ефективност, устойчивост и рентабилност, както и значително намаляване на оперативните разходи в процеса на управление и развитие на човешките ресурси.

В рамките на проекта експерти – служители на ЕМА ООД с помощтта на партньорските фирми и организации  идентифицираха , адаптираха и обогатиха съществуващ опит в страни от ЕС. Те описаха и  наблюдавани на място в рамките на партньорските посещения в Италия, Германия и Австрия общо 14 добри практики. Адаптирани за приложение съобразно индивидуалните нужди на заетите лица и потребностите на работодателя в България са 10 от тях в следните 5 тематични направления:

Наемане и подбор на персонала

В рамките на проекта е разработена и популяризирана работодателската марка, установено е сътрудничество с университети и са въведени нови подходи за набиране на служители чрез Интернет и социалните мрежи.

Управление на кариерата

Експертите по проекта са  формулирали рамка на компетентостите за всяка длъжност в ЕМА ООД, разработени са  образци на планове за въвеждане в работа на нови служители и планове за кариерно развитие, с помощта на която  се измерват, оценяват и развиват компетентностите на отделните служители. 

Управление на компетентностите

Със средства от проекта е създадена система от електронно базирани ресурси, наречена  „Споделеното знание” в ЕМА ООД , която съдържа материали и видеозаписи от проведени обучения и разработки и  цели съхранение на ноу – хау, знания и развитие на компетентностите  на служителите в дружеството.

Оценка на изпълнението и възнаграждения на персонала

В ЕМА ООД успешно    е изпробвана и ще се прилага в бъдеще „360 градусова обратна връзка” за оценка на представянето, развитие на ключови компетентности  и планиране на кариерата. Този иновативен метод  за атестация включва паралелно самооценка, оценка от страна прекия ръководител, оценка от колеги и клиенти.

„Споделената печалба“ – така се нарича иновативната балансирана система от показатели (balanced scorecard), която измерва приноса на служителите, за да им бъде предложено мотивиращо заплащане, допълнителни стимули, бонуси и награди, включително разпределяне на дялове от дивиденти и придобиване на  собственост от капитала на компанията. 

Фирмена култура. Корпоративна социална отговорност

В рамките на проекта ЕМА ООД  дефинира нови подходи, с които утвърждава своите фирмени ценности и корпоративна култура. Разработен и внедрен е Етичен кодекс на дружеството. Популяризират се  политиките за постигане на устойчив растеж, развитие и се поддържа публична отчетност на постигнатите резултати. Фирмата поема ясни отговорности за разумно използване на природните ресурси и екологичния отпечатък от своята дейност. Инициатива за екологична отговорност в училища е доброволческа мисия на служителите на ЕМА ООД в подкре на екологичното образование и възпитание на децата в училище  и семейството.

Резултатите от проекта са представени на европейско ниво от българските експерти в рамките на международното изложение Fach Pack в Нюрнберг- Германия. През м. ноември 2018 се проведе Заключителна конференция и с резултатите от проекта бяха подробно запознати членовете  на Съюза на печатарската индустрия в България.

При разпространение на резултатите е създадена неформална, устойчива мрежа в рамките на ЕС за идентифициране на приоритети, осъществяване на общи дейности, постигане на ефективна, трайна заетост и развитие на човешките ресурси в предприятията. Над 60 фирми и организации са подписали Споразумение за сътрудничество и обмен на информация в тази област.

С успешната реализация на този проект се добавя стойност към прилаганите политики, подходи  и практики за управление на човешките ресурси в предприятията.

 

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...