Акценти
Начало / Икономика / Плевенска фирма приключи успешно проект за въвеждане на европейски модел за устойчива заетост и развитие

Плевенска фирма приключи успешно проект за въвеждане на европейски модел за устойчива заетост и развитие

 

 

 

Фирма ЕМА ООД в партньорство с Касон ООД – Италия, Спарки ООД – Германия и Сдружение „Развитие на личността и човешките общности” Плевен, приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0041 „Европейски модел за устойчива заетост и развитие”, процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетости растеж“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Стойността на безвъзмездната помощ е 189 672.90 лева, от които 180 189.26 лв. европейско финансиране и  9 483.64 лв.  национално съфинансиране.

При реализацията на проекта успешно е постигната неговата главна цел. Чрез транснационално сътрудничество и трансфер на добри практикиса изучени, адаптирани и  въведени съвкупност  от социални иновации в ЕМА ООД.

Те се прилагат като комплексен иновативен модел, който  способства  постигане на устойчива заетост, подобряване качеството на работната сила, работните места, условията на труд, изграждане на капацитет при управлението и развитието на човешките ресурси в дружеството за успешно справяне с предизвикателствата на динамично променящата се социална, икономическа и технологична среда.

Моделът е базиран на новите технологии като средство за комуникация. Чрез осигуреното по проекта  обзавеждане и оборудване за видеоконферентна свързаност между офисите на ЕМА ООД в Плевен, София, Варна, Бургас и Пловдив се постига  висока степен на ефективност, устойчивост и рентабилност, както и значително намаляване на оперативните разходи в процеса на управление и развитие на човешките ресурси.

В рамките на проекта експерти – служители на ЕМА ООД с помощтта на партньорските фирми и организации  идентифицираха , адаптираха и обогатиха съществуващ опит в страни от ЕС. Те описаха и  наблюдавани на място в рамките на партньорските посещения в Италия, Германия и Австрия общо 14 добри практики. Адаптирани за приложение съобразно индивидуалните нужди на заетите лица и потребностите на работодателя в България са 10 от тях в следните 5 тематични направления:

Наемане и подбор на персонала

В рамките на проекта е разработена и популяризирана работодателската марка, установено е сътрудничество с университети и са въведени нови подходи за набиране на служители чрез Интернет и социалните мрежи.

Управление на кариерата

Експертите по проекта са  формулирали рамка на компетентостите за всяка длъжност в ЕМА ООД, разработени са  образци на планове за въвеждане в работа на нови служители и планове за кариерно развитие, с помощта на която  се измерват, оценяват и развиват компетентностите на отделните служители. 

Управление на компетентностите

Със средства от проекта е създадена система от електронно базирани ресурси, наречена  „Споделеното знание” в ЕМА ООД , която съдържа материали и видеозаписи от проведени обучения и разработки и  цели съхранение на ноу – хау, знания и развитие на компетентностите  на служителите в дружеството.

Оценка на изпълнението и възнаграждения на персонала

В ЕМА ООД успешно    е изпробвана и ще се прилага в бъдеще „360 градусова обратна връзка” за оценка на представянето, развитие на ключови компетентности  и планиране на кариерата. Този иновативен метод  за атестация включва паралелно самооценка, оценка от страна прекия ръководител, оценка от колеги и клиенти.

„Споделената печалба“ – така се нарича иновативната балансирана система от показатели (balanced scorecard), която измерва приноса на служителите, за да им бъде предложено мотивиращо заплащане, допълнителни стимули, бонуси и награди, включително разпределяне на дялове от дивиденти и придобиване на  собственост от капитала на компанията. 

Фирмена култура. Корпоративна социална отговорност

В рамките на проекта ЕМА ООД  дефинира нови подходи, с които утвърждава своите фирмени ценности и корпоративна култура. Разработен и внедрен е Етичен кодекс на дружеството. Популяризират се  политиките за постигане на устойчив растеж, развитие и се поддържа публична отчетност на постигнатите резултати. Фирмата поема ясни отговорности за разумно използване на природните ресурси и екологичния отпечатък от своята дейност. Инициатива за екологична отговорност в училища е доброволческа мисия на служителите на ЕМА ООД в подкре на екологичното образование и възпитание на децата в училище  и семейството.

Резултатите от проекта са представени на европейско ниво от българските експерти в рамките на международното изложение Fach Pack в Нюрнберг- Германия. През м. ноември 2018 се проведе Заключителна конференция и с резултатите от проекта бяха подробно запознати членовете  на Съюза на печатарската индустрия в България.

При разпространение на резултатите е създадена неформална, устойчива мрежа в рамките на ЕС за идентифициране на приоритети, осъществяване на общи дейности, постигане на ефективна, трайна заетост и развитие на човешките ресурси в предприятията. Над 60 фирми и организации са подписали Споразумение за сътрудничество и обмен на информация в тази област.

С успешната реализация на този проект се добавя стойност към прилаганите политики, подходи  и практики за управление на човешките ресурси в предприятията.

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...