Акценти
Начало / Култура / Читалище „Съгласие” обявява конкурс за длъжността „Секретар”

Читалище „Съгласие” обявява конкурс за длъжността „Секретар”

Настоятелството на НЧ „Съгласие 1869” – Плевен обявява конкурс за длъжността „Секретар” на читалището, който да организира, ръководи и контролира цялостната работа на читалището и читалищната библиотека.

Ето какви са изискванията към кандидатите:

1.Изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен “магистър“ (второ висше се счита за предимство при равни други условия);

– Познаване на българското законодателство в областта на културата, познаване на структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения и на административните органи в областта на културата в местната власт;

– Практически опит в административно отношение;

– Да умее да осъществява координация и контрол на документооборота, включващ  цялостния технологичен процес на работа с документите, създаване, оформяне, обработване, движение, контрол върху изпълнението и архивиране;

– Да познава и прилага законите и и изискванията относно трудовия процес, Устава  и вътрешните нормативни документи на читалището

– Компетентност по библиотечно дело;

– Компютърна грамотност;

– Организационни умения, комуникативност, умения за работа в екип, адаптивност, оперативност, професионална ангажираност и отговорност;

 Допълнителни условия носещи предимство:

– Образование в областта на културата;

– Опит в областта на културата и художествената самодейност;

– Участие в разработването и реализирането на програми и проекти;

– Владеене на чужд език;

– Кандидатът да има постоянен и/или настоящ адрес в гр.Плевен;

2.Начин на провеждане на конкурса:

– Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;

– Събеседване върху познаването на нормативните документи в системата на културата, трудовото законодателство и вижданията на кандидата за развитието на читалището в близка перспектива от 5 (пет) години;

3.Необходими документи:

– Заявление за участие в конкурса, адресирано до Председателя на читалищното настоятелство – свободен текст;

– Документ за самоличност – копие;

– Диплом за придобито образование, специалност, квалификация – копие;

– Документ удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна книжка) – копие;

– Професионална автобиография (CV);

– Документ за компютърна грамотност и чужд език, ако притежава – копие;

– Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство (документът се прилага в случай на преустановяване на трудова дейност за повече от 3 месеца);

Копия от представените документи следва да са ясни и четливи.

4.Срок и място за подаване на документите:

Документите за участие в конкурса се подават всеки работен ден от 10,00ч. до 17,00ч. в НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен на адрес: гр. Плевен, пл. “Възраждане“ №7 в срок от 12.05.2020 г. до 26.05.2020 г. включително. Заявлението и документите за участие, описани в т.3, се подават в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „секретар“ на НЧ „Съгласие 1869“, гр.Плевен”, изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон, е-mail (ако има такъв).

В 10 (десет) дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насрочване на събеседването във връзка с конкурса.

Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалния сайт на читалището saglasie1869pleven.com.

Договор със спечелилия конкурса кандидат ще бъде сключен за срок от пет /5/ години.

Обявата да се доведе до знанието на обществеността чрез средствата за масово осведомяване и на официалния сайт на читалището saglasie1869pleven.com.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...