Акценти
Начало / Икономика / Удължен е срокът за плащане на данък с отстъпка от физическите лица

Удължен е срокът за плащане на данък с отстъпка от физическите лица

Физическите лица вече ще могат да платят дължимия данък за предходната година с 5% отстъпка до 31 март, а не както беше досега до 31 януари. Изискването е в този срок да декларират доходите си по електронен път и да извършат плащането. Крайният срок за обявяване на доходите от физически лица остава както досега 30 април. Условието за ползване на отстъпката от данъчното задължение е физическите лица да нямат задължения. Това съобщи на пресконференция днес Цветомила Потурлиева, директор на плевенската приходна агенция Цветомила.

До  30 септември 2020 г. ще се приемат корекции във вече подадените годишни декларации.

Тази година за първи път НАП ще извършва служебно  попълване на годишните декларации  за доходите на гражданите. От нея ще могат да се възползват само гражданите, които имат ПИК или квалифициран електронен подпис /КЕП/. От лицата се изисква единствено да сверят коректността и пълнотата на данните и да подадат декларацията, подписвайки я с КЕП или ПИК. Тази услуга ще бъде реализирана в началото на месец март, след изтичане през месец февруари на срока по чл.73 от ЗДДФЛ, в който работодателите са длъжни да подадат информация за изплатените доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.  За неподадени данни недобросъвестните работодатели ще бъдат санкционирани с глоби. Запазва се възможността за подаване на декларации на хартиен носител от физически лица, които не се самоосигуряват  /самоосигуряващите се лица декларират доходи само по електронен път/.

Считано от 01.01.2019 г., отпада задължителното издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.

По отношение на годишната данъчна декларация вече няма да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ.

По отношение на справка по чл. 73, ал. 1  от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/- платци на доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предоставят справки по нов образец за изплатените през годината доходи и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

При юридическите лица, по ЗКПО крайният срок за подаване на годишните декларации е 31.03.2020 г. и се извършва по електронен път.

Запазва се разпоредбата, че фирмите, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч  не са задължени да подават годишен отчет за дейността /ГОД/ и  годишна данъчна декларация, освен когато за периода през който не е осъществявана дейността, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или фирмата желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в декларацията.

Плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски се извършва по известните вече начини – банков път с платежно нареждане /вносна бележка/ за плащане от/към бюджета, с пощенски запис за плащане към бюджета, по интернет, по сметки на компетентната ТД/офис на НАП, съгласно чл. 8 от ДОПК, както и чрез физически ПОС или виртуален терминал на НАП.

Вноската за здравно осигуряване за 2020 г. се увеличава  от 22,40 лв. на 24,40 лв., в резултат на увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв., какъвто е размерът на минималната работна заплата/.

 Всички електронни услуги на НАП вече ще бъдат достъпни единствено чрез използването на определен транспортен протокол TLS версия 1.2  от 17.02.2020 г., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на агенцията, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17 февруари няма да имат достъп до портала.

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...