Начало / Общество / Следващата седмица съветниците ще гласуват предоставянето на имот на Медицинския за изграждане на нов факултет

Следващата седмица съветниците ще гласуват предоставянето на имот на Медицинския за изграждане на нов факултет

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание следващия четвъртък, 25 ноември, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен.

Предварителният дневен ред на ноемврийската сесия включва 17 предложения. Заседанието ще започне с обсъждане на промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г.“. Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е необходимо да бъде закупена компютърна и периферна техника. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с изпълнител през 2021 г. е необходимо да бъде променено и Приложение № 10А и в него да бъдат включени допълнително новите дълготрайни материални активи /1 преносим компютър и 4 настолни компютърни конфигурации/.

Втора и трета точка касаят продажби – на застроен недвижим имот и на поземлен имот, и двете частна общинска собственост съответно по плана на гр. Славяново и на с. Тученица. Съветниците ще обсъждат и продажба на поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, както и изкупуване на идеални части от съсобствен имот на ул. „Дойран“ в града, притежавани от длъжник по изпълнително дело, образувано за принудително събиране на публични вземания.

Заседанието на 25 ноември включва още: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на Медицински университет – Плевен правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с.Бохот; Проект за улична канализация по ул. „Майор Горталов“ към ул. „Маргит“ по плана на Плевен; Поредица от предложения за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за терени в рамките на общината.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 25 ноември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 25.11.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25102021-g

 

 

ОбС – Плевен

Прочетете също:

Високи отличия за деца от арт школа „Колорит“ от национален конкурс в Свищов

Деца от арт школа „Колорит“ спечелиха  най-високите отличия на 19-я Национален конкурс – изложба за ...