Начало / Икономика / Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ обявява прием на проектни предложения

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“  

ОБЯВА

за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.457 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” №2 от 16.09.2020 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” обявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Мярка 7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ цели да се насърчи включването на местното население в общи инициативи за изучаване, съхраняване и популяризиране на културното наследство и природните дадености, стимулиране на дейностите в сферата на изкуството и спорта сред подрастващите и младежите, като чрез това се постигне:

 • Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към културното наследство и природната среда и се създадат възможности за оползотворяване на свободното време;
 • Опознаване и популяризиране на местното културно и природно наследство и повишаване обществения интерес към него;
 • Съхраняване на местните обичаи и традиции и използването им за развитие на туризма на територията на МИГ;
 • Стимулиране на творческото и физическото развитие на населението.

Чрез мярката ще се осигурят инвестиции за подкрепа за проекти, насърчаващи инициативи за изучаване, популяризиране и съхраняване на материалното и нематериално културно и историческо наследство, развитие на децата и младите хора в сферата на изкуството и спорта, опазване на природната среда. 

 1. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка  7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“

 1. Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват могат да кандидатстват:

 1. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 2. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 1. Допустими дейности:

По Мярка  7.02. „Стимулиране на местното развитие и активността на територията на МИГ чрез популяризиране на културно-историческото материално и нематериално наследство и спорта“ се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

4.1. Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;

4.2. Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;

4.3. Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

4.4. Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор – и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;

4.5. Популяризиране, насърчаване и организиране на различни спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на спортни мероприятия, състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса.

 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

Допустими за финансова помощ са следните разходи:

5.1. Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на допустимите дейности: изработка на рекламни материали, промоционални клипове в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги) и други рекламни дейности;

5.2. Разходи за организация и провеждане на различни мероприятия/събития във връзка с местни културни обичаи и традиции, опазване на природното наследство и спортни инициативи – фестивали, събори, празници, обичаи, състезания, турнири и други;

5.3. Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейни колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи;

5.4. Разходи за закупуване на спортна екипировка, спортни уреди и пособия, награди/купи, медали, грамоти и други пряко свързани с провеждане на спортните инициативи;

5.5. Закупуване на оборудване (вкл. озвучителна и др. техника), свързано с предвидените в проектите събития;

5.6. Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, екоизлети, конкурси и други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.;

5.7. Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

5.8. Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища, Общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);

5.9. Популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством:

 • информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство;
 • програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и историческите забележителности;
 • неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);

5.10. Разходи за консултантски услуги – до 7% от общата стойност на допустимите разходи.

 1. Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 02.11.2020 година

Краен срок: 16.12.2020 година, 17:00 часа; 

Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием

Начален срок: 05.04.2021 година

Краен срок: 19.05.2021 година, 17:00 часа; 

 1. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 1. Бюджет на приема:

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по първи прием – 113 700 лв.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегия за ВОМР по втори прием – неусвоения остатък от първия прием – при наличие на остатъчен финансов ресурс. 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 2 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 25 000 лева. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет от 70% е в размер на 1 400 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 70% е в размер на 17 500 лева. 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100% е в размер на 2 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ при интензитет 100% е в размер на 25 000 лева. 

Финансовата помощ е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират приходи не може да бъде по-голяма от 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Критерии за подбор на проектни предложения и тяхната тежест  

Максимален брой точки

 1 Проектът не генерира приходи и е в обществен интерес 15
2 Проектът е свързан с опазване на местни традиции и обичаи 20
3 Проектът е свързан със спортни прояви и създаване на спортна култура 20
4. Дейностите по проекта са свързани с иновативен подход по опазване на културното наследство (материално/ нематериално) 20
5. В проекта са включени уязвими групи и малцинства 15
6. Проектът е за популяризиране на природното и културното наследство на територията 10
 Общ брой: 100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 30 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

 1. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник: 

гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. Елица Дякова – Изпълнителен директор на МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник”

Телефон: 0877 74 51 54

 1.  Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 51

 1. Гергана Христова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 0877 74 51 52

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: [email protected] , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...