Начало / Общество / Приеха промени в общинската наредба за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Приеха промени в общинската наредба за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища

Общински съвет – Плевен прие промени в общинската Наредба №18, регламентираща условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Направените изменения са с цел синхронизиране на нормативния акт с действащото законодателство, в т.ч. с правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност – установените изисквания за кратка, ясна и точна формулировка.

Направените промени в Наредбата касаят условията, на които трябва да отговарят правоимащите наематели, желаещи да закупят общинско жилище, и документите, които се прилагат при извършване на разпоредителна сделка. Прецизира се и изброяването на обстоятелствата и документите, необходими при картотекиране на гражданите с установени жилищни нужди и при продажба на общинско жилище на правоимащ наемател, за които общинската администрация извършва служебна проверка и/или се снабдява по служебен път.

Ново положение е разпределението на общинските жилища в отделни фондове въз основа на тяхното предназначение и съобразно потребностите на Общината, както следва: Фонд „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, Фонд „За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди“, Фонд „Ведомствен“ и Фонд „Резервен“.

Нов момент е и това, че при продажба на общинско жилище на правоимащ наемател оценката за продажба се заплаща от наемателя и не се възстановява в случай на отказ от негова страна да закупи жилището.

Част от приетите промени са в следните текстове:

Променя се чл.2, ал.1 и ал.2 и се създава нова ал.4, както следва:

         – ал.1: По своето предназначение общинските жилища са разпределени в следните фондове: Фонд „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, като тук отпада изискването в стария текст те да са по реда на чл.4; Фонд „За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди“; Фонд „Ведомствен“; Фонд „Резервен“.

         – ал.2 се изменя и допълва с посочен в нея срок: Общинският съвет – Плевен ежегодно, в срок до 31 март на съответната година, приема по предложение на Кмета на Общината списък, в който се определят броят, видът и местонахождението на жилищата по ал.1. Разпределението на жилищата по фондове може да бъде променяно съобразно потребностите на Общината.

         Новата ал.4 гласи: Не се допуска пренаемане на общински жилища.

         Променя се чл.4, ал.2, където са посочени условията, на които трябва да отговарят кандидатстващите за установяване на жилищна нужда и настаняване под наем в общинско жилище:

Текстът на т.7 /средният месечен доход на член от семейството да не надвишава един и половина пъти минималната работна заплата, установена за страната/, се изменя, както следва: Средният месечен доход на член от семейството да не надвишава един и половина пъти минималната работна заплата, установена за страната, за предходните 12 месеца;

Текстът на т.9 /не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по реда на чл. 16, ал. 1 от тази наредба/, се изменя, както следва: Не са се самонастанявали в общински жилища или наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по реда на чл. 15, ал. 1 от тази Наредба;

Променя се и ал.3, която посочва документите, необходими за удостоверяване на обстоятелствата по предходната алинея. Тук промяната е в текста на т.8 /медицинско удостоверение за извършен психиатричен преглед/, който след редакцията придобива следния вид: медицинско удостоверение за психично здраве с преглед от лекар, удостоверено по съответния  ред;

Приети са промени и в ал.4, като новият текст гласи: За обстоятелствата по точки 1, 3, 4 и 5 на ал.3 се извършва служебна проверка. За гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, се извършва служебна проверка и за обстоятелствата по т.2 на ал. 3.

Промените в Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...