Начало / Общество / Общински съвет – Плевен отново ще заседава в залата в сграда „Гена Димитрова“

Общински съвет – Плевен отново ще заседава в залата в сграда „Гена Димитрова“

След две поредни заседания в зала „Катя Попова“ заради спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID – 19, този месец Общински съвет – Плевен се събира за заседание отново в залата си за сесии в сграда „Гена Димитрова“. Заседанието е на 25 юни /четвъртък/ от 09.00 часа, предварителният дневен ред включва 37 предложения.

Първа точка е отложеното в две поредни сесии предложение за приемане на Наредба за допълнение на общинската Наредба №14, регламентираща търговската дейност на територията на общината. Веднага след това ще бъдат разгледани и промени в същия нормативен акт.

Общинските съветници ще разгледат този месец и годишните отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие. Предложението включва и определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2019 г. и избор на експерт – счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2020 г. Точката бе част от дневния ред на сесията и миналия месец, но тогава тя не бе приета.

Предложение за Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 г. – 2023 г. е четвърта точка в предварителния дневен ред. Стратегията е публикувана на интернет страницата на Общинския съвет в материалите за текущото заседание. Съгласно Закона за общинската собственост местният парламент е този, който приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на Общината.

На предстоящото заседание за обсъждане влизат и предложения за промени в решения, приети през март, април и май. Първото е за промяна в решения №175 и №195 – и двете касаят освобождаване изцяло ползвателите на терени и наемателите на нежилищни обекти – общинска собственост, от задълженията за заплащане на наеми във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение. Предлаганите промени са по отношение на обектите от капитала на „Тибор“ ЕАД. Изменение се предлага и в Решение №155 от 19.03.2020 г. – решението е за дарение на услуга – изготвен технически инвестиционен проект за основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда по плана на гр.Плевен за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Дневният ред на юнската сесия включва обсъждане и на предложение за разкриване на две щатни бройки за медицински специалист във втора яслена група в ДГ „Звънче“ в Плевен, както и предложение за кандидатстване на Общината за външно финансиране с проект за подпомагане на образователния процес в 7 центъра за настаняване от семеен тип пред Фонд „Социална закрила“. Десета точка е преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа на деца.

На заседание отново влиза точката за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“. Съветниците ще обсъждат и две предложения за безвъзмездно предоставяне на спортни обекти, собственост на Общината – спортно игрище за тенис и стадион „Плевен“.

Всички материали, които Общински съвет – Плевен ще обсъжда на 25 юни, са публикувани на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“ / „Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 25.06.2020 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25062020-g

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...