Акценти
Начало / Икономика / Община – Червен бряг отчете публично изпълнението на Бюджет 2019

Община – Червен бряг отчете публично изпълнението на Бюджет 2019

Публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Червен бряг 2019 г. се проведе вчера по  инициатива на Председателя на Общинския съвет – Петьо Костов. Въпреки предварителната разгласа, за поредна година, интерес от страна на гражданите към събитието липсваше. В залата бяха кметът на Община – Червен бряг д-р Цветан Костадинов и неговият заместник – Иван Новкиришки, представители на администрацията, кметове от няколко от селищата на червенобрежко и общински съветници.
Как са разходвани средствата от общинската хазна през бюджетната 2019 г. представи Петьо Костов.
Сборният бюджет на Общината за 2019 година е в размер на 22 240 480 лв. Средствата за финансиране на „Делегирани от държавата дейности“ са 14 949 278 лв., а за финансиране на „Местни дейности“ и „Дофинансиране на делегирани от държавата дейности“ – 7 291 202 лв.
В изпълнението на приходната част обаче прави впечатление множеството позиции с отрицателен знак – плащания по заеми към фонд Флаг и Фонда за енергийна ефективност, временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и пр.
Дори отчетеният преходен остатък от 2018 година, в размер на 1 298 918 лв., не се дължи на добрата финансова политика на предходното ръководство на Общината, а на постъпилите в края на годината средства от Правителството, за ремонт на улиците в Червен бряг.
В разходната част на Бюджета традиционно най-много са средствата за функция „Образование“. Извършените и разплатени разходи за тази дейност за годината са общо 10 296 432 лв.
За възнаграждения и осигуровки на служителите от общинската администрация са изразходвани – 1 338 620 лв.
Функция „Отбрана и сигурност” – 110 904 лв.
Възнаграждения, осигуровки и издръжка във функция „Здравеопазване” – 543 107 лв.
За персонала, нает по Програмите за временната заетост – 208 113 лв.
За издръжката на Дневния център за лица с увреждания, Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище и Центъра за настаняване от семеен тип – общо – 551 058 лв.
Субсидията за 15-те читалища на територията на общината е в размер на 284 700 лв.
Що се касае до Инвестиционната програма, в отчета на бюджета за 2019 година тя е била обезпечена с 3 130 965 лв. От тях 1 016 035 лева са отишли за ремонтиране и укрепване на моста над р. Искър към с. Горник, за СМР на блок 6 в ЖК „Победа” – 327 406 лв., а за енергоефективна реконструкция на сградата на Болницата – 184 280 лв.
За проекта за основен ремонт, укрепване и реконструкция на сградата на ОУ „Хр. Ботев” в с. Рупци – 11 400 лв.
Значителни средства са инвестирани и в основния ремонт на покрива на Читалището в Чомаковци – 54 866 лв.
И не на последно място – за реконструкция и изграждане на проблемния Общински пазар в града – 1 289 266 лв.
Отчетът за изпълнението на Бюджета на Община – Червен бряг към 31.12.2019 г., съгласно чл. 51, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на Бюджета, са публикувани на интернет страницата на Община – Червен бряг.
„Истината е, че наследих един небалансиран бюджет, с просрочени задължения от 1 452 483 лв.”, каза Кметът на Общината.
„Стремежът ми е никога да не допуснем такова нарушаване на принципите на бюджетната дисциплина през нито една година от мандата ми.„ – с тези думи се обърна към присъстващите д-р Цветан Костадинов.
Той си пожела да работят съвместно – Изпълнителната и Законодателната власт в града, така че занапред да представят едни балансирани бюджети, които да не водят до големи дефицити и да се приемат с пълно съгласие в ОбС.
„Защото подобни дефицити обезличават възможностите на Общината и ОбС да развиват политики, в полза на гражданите. И не на последно място, да се стремим да бъдем чисти и прозрачни при залагане на бюджетните параметри!” каза в заключение д-р Костадинов.

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...