Начало / Общество / Община Плевен приключва проекта за рекултивация на старото общинско депо

Община Плевен приключва проекта за рекултивация на старото общинско депо

С официална церемония  Община Плевен  ще приключи изпълнението на дейностите по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен”.  Тя ще се състои на 3 август, съобщиха от общинската администрация.

Проектът е финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” Бенефициент е Община Плевен, а общата стойност на проекта е 12 195 816.84лв., от които: Европейски фонд за регионално развитие – 10 366 444.31 лв. и Национално съфинансиране – 1 829 372.53 лв. Проектът е със срок от 28.05.2020 г. до 12.08.2022 г.

Рекултивираната площ е 185 дка, като след техническата рекултивация е оформено тяло с площ около 173.16 дка. След извършената техническа рекултивация ще се извърши биологична рекултивация на депото в срока на дълготрайност на проекта – 5 години от окончателното плащане по проекта.

 С извършването на дейностите по проекта се постигна намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него; намаляване на рисковете за човешкото здраве; постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Прочетете също:

Грипна епидемия обявиха в област Плевен

От 24 януари (сряда) до 31 януари 2024 г. в област Плевен е обявена грипна ...