Начало / Общество / Община Плевен организира обществено обсъждане на програма за качеството на въздуха

Община Плевен организира обществено обсъждане на програма за качеството на въздуха

Община Плевен уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че на основание чл. 36 от Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух е осигурен обществен достъп до изготвения предварителен вариант на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ чрез публикуването й на официалния интернет сайт на общината – https://www.pleven.bg, в раздел„Обяви и съобщения“.

Проектът на документа е разработен  в изпълнение на Административен договор за предоставяне на БФП № BG16M1OP002-5.002-0022-C01 (№ Д-34-14/19.03.2019 г.) за проект № BG16M1OP002-5.002-0022 „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от  Държавния бюджет на Република България.

Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на ситуацията чрез математическо моделиране на замърсяването на въздуха. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като автомобилен транспорт и битово отопление. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023 г. и 2025 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Основната цел на Програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Плевен.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, Център за административно обслужване на гражданите, до 29.09. 2020 г.;
  • по електронен път: на електронна поща: [email protected], до 29.09.2020 г.

Община Плевен и Екипът за организация и управление на проекта канят желаещите да участват в общественото обсъждане на предварителния вариант на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ да го направят на 30.09.2020 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, пл. ”Възраждане” № 2. 

Лектори на събитието ще бъдат експертите от ДЗЗД „КАВ – Плевен“ – изпълнител на дейностите по изготвянето на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ съгласно сключения с Община Плевен по надлежния административен ред  договор за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...