Акценти
Начало / Общество / Общината ще кандидатства за средства за нова сграда на ОУ „Валери Петров”

Общината ще кандидатства за средства за нова сграда на ОУ „Валери Петров”

На предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 30 август, ще бъде внесено предложение за кандидатстване на Община Плевен по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“. Ще се търси разрешението на общинските съветници Общината да кандидатства за средства за построяване на сграда на ОУ „Валери Петров”.

Друго предложение за кандидатстване за средства по същата програма касае реконструкция на сградата на СУ „Стоян Заимов”.

Предварителният дневен ред на предстоящото общинско заседание включва 30 точки.

Заседанието ще започне с обсъждане на четири върнати решения, приети от Общинския съвет на сесията през м. юли. Областният управител на Плевен връща за ново обсъждане две решения за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за поставяне на павилиони, и трето – за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план. Четвъртото върнато решение е с вето от кмета на Общината и касае предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на детско-юношеската школа на ФК „Вихър“ – гр. Славяново.

На августовската сесия ще бъде разгледан и отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Преди заседанието финансовият документ влиза за обсъждане на заседанията на всички постоянни комисии. В дневния ред този месец са още: отчет за дейността на Общинския съвет за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.; предложение за избор на експерт – счетоводители за 2020 г.; предложение за приемане на окончателен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център I-Плевен” ЕООД /в ликвидация/, освобождаване на ликвидатора от отговорност и даване съгласие за заличаване на дружеството от Търговския регистър.

Предстои обсъждане на разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт“ и приемане на общински Спортен календар за текущата година.

Общинският съвет ще обсъди промени по решението си от март тази година, с което бе въведено редуцирано разписание за част от автобусните линии от общинската транспортна схема. Внесените предложения в тази връзка са две – първото е за замяна на курс по автобусната линия Плевен – Славяново, второто – за възобновяване изпълнението на курсове по автобусните линии Плевен – Върбица и Плевен – Буковлък. Сред останалите точки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са: предложение за определяне на цени и продажба на МПС и тежкотоварна техника; отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища; предложения за подробни устройствени планове; др.

Всички материали, включени в предварителния дневен ред за заседанието на 27 август, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет / Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 27.08.2020г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-27082020-g

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...