Начало / Култура / Комисия предлага предсрочно прекратяване на договори на две читалища за безвъзмездно ползване на общинска собственост

Комисия предлага предсрочно прекратяване на договори на две читалища за безвъзмездно ползване на общинска собственост

Временната комисия, сформирана с решение на Общински съвет – Плевен преди месец със задача да провери как читалищата в общината стопанисват предоставените им за ползване общински имоти, представи своя доклад в местния парламент. Документът бе приет за сведение от съветниците.

В комисията с председател Цветелин Горанов – общински съветник, участват 9 души – петима представители на местния парламент /общинските съветници Мария Монова, Павлинка Микова, Росен Височков и Валентина Вълчанова/ и четирима представители на общинска администрация /Стефка Григорова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“, Таня Кукова – гл. експерт в отдел „Бюджет“, Крум Цветков – гл. юрисконсулт в отдел „ПНО“ и Асен Илиев – гл. специалист в отдел „УРОС“/.

При извършената проверка Комисията е обобщила резултатите от проверките в следния доклад:

НЧ „ПРОБУДА – 1990”, гр. Плевен 

Читалището е сключило на 16.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в жк ,,Дружба“ 1-и микрорайон, представляващ самостоятелен обект в сграда – две стаи с обща площ 67 кв.м., съставляващи част от втори етаж от масивна двуетажна сграда. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение – за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в нормално състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека в едно от помещенията, в извършване на чуждоезиково обучение и изявите на собствена вокална група. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „ЦВЕТАН СПАСОВ 1959“, гр. Плевен

Читалището е сключило на 12.02.2020 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул.„Петко Каравелов” № 1, представляващ полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 92 кв.м и предназначение: сграда за култура и изкуство. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването, му като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. След извършен проверки на място от специално назначени комисии от общинска администрация – Плевен е установено, че сградата е постоянно заключена, че в нея не се извършва никаква читалищна дейност и същата е в силно занемарено състояние, като е констатирано изключително лошото и стопанисване и неползването й по предназначение през последните години. В резултат от изложеното дотук са извършени правни и фактически действия от страна на Община Плевен по извършване на процедура за предсрочно прекратяване на договора поради неговото неизпълнение от страна на ползвателя. Тези действия са обжалвани пред Административен съд – Плевен от страна на ползвателя и е образувано административно дело №313/2022 г., което все още не е приключило.

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ -1959“, гр. Плевен

Читалището е сключило на 06.12.2017г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на бул. „Русе“ №6, гр. Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ 299 кв.м с предназначение за културна дейност, заедно с прилежащо избено помещение в сутерена под него с площ от 255 кв.м. Самостоятелният обект е част от първия етаж на масивна 7-етажна жилищна сграда – жилищен блок „Кооператор”, вх.А. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение – за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в доста добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „ЛИК – 1959”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 06.12.2017г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков“ №23, представляващ двуетажна сграда с предназначение: сграда за култура и изкуство със застроена площ 220 кв.м, заедно с постройка на допълващо застрояване със застроена площ 28 кв.м. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение – за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в много добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „РАЗВИТИЕ – 1998”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 29.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, на ул. „Трапезица” №18, представляващ две масивни едноетажни сгради. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. След извършената проверка на място от Комисията е установено, че в сградите не се извършва никаква читалищна дейност и същите са в силно занемарено състояние. Освен това не се установи наличието на регистрирана и функционираща читалищна библиотека, което е задължително законово изискване към всяко едно читалище.

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага: Да се извършат необходимите правни и фактически действия по прекратяване на договора.

НЧ „ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ – 2003“, гр. Плевен

Читалището е сключило на 22.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Парашкев Цветков“ №27, гр. Плевен, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 78 кв.м с предназначение: сграда за култура и изкуство – читалище. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение – за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в добро състояние. Дейностите cе изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „ПРОБУДА – 1919”, с. Николаево

Читалището е сключило на 10.04.2019г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, изменен с Анекс от 16.09.2019 г., находящ се в с. Николаево, община Плевен, представляващ масивна двуетажна сграда – културен дом, цялата със застроена площ 530 кв.м., с изключение на сутеренния етаж с площ 170 кв.м. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. След извършената проверка на място от Комисията е установено, че сградата е постоянно заключена, че в нея не се извършва никаква читалищна дейност и същата е в силно занемарено състояние, като е констатирано изключително лошото и стопанисване и неползването и по предназначение през последните години.

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага: Да се стартира процедура по извършване на необходимите правни и фактически действия от страна на Общинския съвет и кмета на Община Плевен за прекратяване на договора.

НЧ „ИЗВОР – 1959”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 29.01.2018г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се на ул.„Стефан Караджа“ № 20, гр. Плевен, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 444 кв.м, състояща се от 3 самостоятелни обекта. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение – за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Констатира се, че пред централния вход на сградата има монтиран преместваем кафе-автомат с неизвестен собственик, който е свързан с електрическата мрежа на сградата и не можа да се установи ежемесечната консумация на ел.енергия на автомата за чия сметка е. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ ,,РАКИТИН – 1969”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 29.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, находящ се в жк „Сторгозия” №80, гр. Плевен, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 369,15 кв.м, състояща се от 3 самостоятелни обекта.

На 15.02.2019г. с Община Плевен е сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в жк „Сторгозия”, бл.5, представляващ клуб – самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 61,30 кв.м, разположен в партерния етаж на седеметажен жилищен блок №5, вх.А. Двата горепосочени договора са със срок от 5 години, считано от датата на подписването им, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение – за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Констатира се, че пред сградата има монтиран преместваем кафе-автомат с неизвестен собственик, който е свързан с електрическата мрежа на сградата и не можа да се установи ежемесечната консумация на ел.енергия на автомата за чия сметка е. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „РОДОЛЮБИЕ – 2018”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 31.05.2019г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ 1-и етаж от двуетажна сграда със застроена площ 85 кв.м, находящ се на ул.„Любен Каравелов“ №ЗА /Дачева къща/. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика. В тях се извършват дейности по преустройство и строителни работи. Към настоящия момент в тях не се извършва читалищна дейност.

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага: Да се стартира процедура по извършване на необходимите правни и фактически действия за извършване на проверка от страна на компетентните звена в състава на общинска администрация, с цел установяване дали горепосочените извършвани дейности от страна на представителите на читалището са в съответствие с нормативните изисквания и дали в тази връзка се спазват задълженията на ползвателя по горепосочения му договор с Община Плевен.

Заключително становище на комисията:

С оглед на горепосочените установени факти и обстоятелства, Комисията предлага следното:

  1. За читалищата: НЧ „Пробуда-1919“ – с. Николаево, и НЧ „Развитие-1998“ – гр. Плевен, да се извърши в едномесечен срок стартиране на необходимите законоустановени правни и фактически действия от страна на Общински съвет – Плевен и Община Плевен, по извършване на процедура за предсрочно прекратяване на действащите им горепосочени договори за безвъзмездно ползване на имоти-общинска собственост;
  2. За читалище НЧ „Родолюбие – 2018”- гр. Плевен, да се извърши в едномесечен срок стартиране на необходимите законоустановени правни и фактически действия от страна на компетентните звена в състава на общинска администрация, с цел установяване дали горепосочените извършвани дейности от страна на представителите на читалището са в съответствие с нормативните изисквания и дали в тази връзка се спазват задълженията на ползвателя по горепосочения му договор с Община Плевен.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...