Акценти
Начало / Общество / Комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат промени в три общински наредби

Комисии в Общински съвет – Плевен обсъждат промени в три общински наредби

Предложения за промени в три действащи общински наредби влизат този месец в постоянните комисии в Общински съвет – Плевен. Съветниците ще обсъдят изменения в Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината, Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен и Наредба №27, регламентираща реда за разделно събиране на отпадъци на територията на общината.

Причините, налагащи обсъждане на промени в Наредба №17, са няколко. До общинска администрация е постъпило предложение с искане народните читалища да бъдат добавени към категориите лица и организации, които могат да ползват безплатно зали – общинска собственост, за организираните от тях мероприятия. Предложението е подписано от общо 30 души – председатели и секретари на читалища, регистрирани по реда на ЗНЧ на територията на общината. Изложени са аргументи, че организираните от читалищата мероприятия не са платени и поради това чрез тях не се реализира печалба, а публиката представлява предимно ученици и лица в пенсионна възраст. На второ място изменения и допълнения в Наредбата се налагат с цел синхронизиране на отделни текстове, касаещи таксата за битови отпадъци, с актуалните разпоредби на по-високия по степен нормативен акт – Закона за местните данъци и такси. Наред с посочените две причини има влязло в сила съдебно решение на Административен съд – Плевен, което налага изменение на оспорения текст и привеждането му в съответствие със съдебното решение.

Повод за изменения в общинската Наредба №20 са промени в Закона за местните данъци и такси, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и влезли в сила от 1 януари, както и други промени, които не са отразени своевременно в местния нормативен акт. По същество измененията касаят промяна в начините на деклариране на придобито имущество и отпадане на декларирането в някой случай поради задължение на приходната администрация за служебно разкриване на данъчни партиди.

Причините, налагащи промени в Наредба №27, са: влязло в сила решение на Административния съд за частична отмяна или обявяване на нищожност на текстове в наредбата; необходимост      от ясна регламентация на реда и задълженията за временно съхраняване на излезли от употреба автомобилни гуми на територията на общината; несъответствие на текстове в наредбата с тези на по-висок по степен нормативен акт на Министерския съвет.

Този месец три от постоянните комисии в Общинския съвет обсъждат предложение и за нова наредба – за условията и реда за ползване на спортните обекти, общинска собственост. Приемането на предложената Наредба №37 има за цел да определи реда и условията за предоставянето на спортните обекти – собственост на Община Плевен, съобразно новата нормативна уредба.

 

 

Прочетете също:

Община Плевен проучва възможността да се ползва непитейна вода за захранване на Каскадата

Ръководството на местната администрация в Плевен възложи проучване на възможността за захранване на Водната каскада ...