Начало / На фокус / Кметът Спартански отчете първата година от втория си мандат 

Кметът Спартански отчете първата година от втория си мандат 

Кметът на Община Плевен Георг Спартански отчете на днешната редовна сесия първата година от мандат 2019 – 2023 год. Той подчерта, че изминалата 2020-а беше белязана от пандемията от COVID-19, която постави света, държавата и общините в извънредна ситуация с неблагоприятно отражение върху всички сфери на обществения живот.

Въведените ограничения намалиха възможността за изпълнение на много от планираните дейности и доведоха до значителни непредвидени разходи за изпълнение на възложените от централните власти задачи по осигуряване на предпазни средства, дезинфекция, обзавеждане и оборудване. Въпреки наложените противоепидемични мерки, ограничените ресурси и необходимостта от стриктно изпълнение на несвойствени задачи през 2020 год. администрацията на Община Плевен осигури непрекъснатост на изпълнение на възложените функции и извърши значителен обем от дейности за постигане на целите, визирани в Програмата за управление за мандат 2019 – 2023 год., като главен акцент бяха усилията за ограничаване щетите от епидемията за гражданите на общината.

Управлението на публичните финанси се осъществяваше при спазване на принципите за ефективност, ефикасност и икономичност, както и при упражняване на стриктен предварителен контрол за поемане на финансови задължения и извършване на разходи в съответствие с приложимото законодателство. Благодарение на това бяха постигнати добри финансови показатели, въпреки че приходите на Община Плевен през 2020 год. са с 3 323 297 лв. по-малко в сравнение с 2019 год. Администрацията положи усилия за осигуряване на постоянни и прогнозируеми приходи за общинския бюджет чрез повишаване на текущата събираемост на местните данъци и такси, събираемост на недобора и повишаване на данъчната култура на задължените лица. Поради пандемията нивото на приходите спадна и в края на финансовата година са отчетени 1 762 000 лв. по-малко в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в сравнение с 2019 год.

Изпълнението на плана за приходи за 2020 год. е, както следва:

-Данък върху недвижимите имоти – 98 %;

-Данък върху превозните средства – 96 %;

-Такса за битови отпадъци – 92 %;

-Данък при възмездно придобиване на имущества и данък върху даренията – 75 %.

През 2020 год. се отчита намаляване броя на санкциите за неспазване на данъчното законодателство.

След решение на Общински съвет – Плевен, през изминалата година е приет окончателен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център I- Плевен“ ЕООД/в ликвидация/ и е дадено съгласие за заличаване на Дружеството от Търговски регистър при Агенция по вписванията. Наемателите на обекти –  общинска собственост, преустановили работа заради пандемията от COV1D-19, бяха освободени с решения на Общинския съвет изцяло от задълженията за наемни вноски.

Продължават усилията и в посока развитие и модернизация на масовия градски транспорт и транспортната инфраструктура. По реализацията на проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“ през 2020 год. е изпълнена доставка на подвижен състав – 14 нископодови тролейбуса без помощен двигател, на специализирана сервизна машина за ремонт на контактната мрежа и влекач, разработена е електронна система за таксуване на пътници.

През 2020 год. е извършено проучване и проектиране на улица до бл. 317 в жк „Дружба“,  като е изготвен инвестиционен проект по всички части. Подобрено е състоянието на част от общинската пътна мрежа за общо 400 000 лв.; извършен е основен ремонт на ул. „Лозенка“ в гр. Плевен; извършени са текущи ремонти в града и по най-натоварените улици във всички села без самостоятелен бюджет общо за 1 487 395 лв.

Окончателен проект на Общ устройствен план на гр. Плевен беше изработен и одобрен с решение на Общинския съвет през 2020 год. След публикуването му в „Държавен вестник“, планът влезе в сила на 10.12.2020 год.

С реализирането на обекта „Основен ремонт на площад „Свободата“ и пешеходна зона на ул. „Васил Левски“ от пл. „Свободата“ до пл. „Стефан Стамболов“ – гр. Плевен“ е осигурено устойчиво пространствено развитие на изградения градски център с подобрено качество на живот и нова социална среда. Допълнен и надграден е проектът за обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона.

Освен извършените текущи ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен, са подадени документи за финансиране по Проект „Красива България“ от Министерство на труда и социалната политика на основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“ гр. Плевен и за спортна зала „Спартак“. За залата по борба има изготвен проект и ще се търси възможност за финансиране. Изготвен е и инвестиционен проект за ремонт на отоплителната и вентилационната инсталации на зала „Катя Попова“.

Дейността по пълна реконструкция на цялата система за улично осветление в Плевен започна фирмата изпълнител на проекта „Улично осветление“ ЕАД – гр. София. Тя спечели проведената от Община Плевен обществена поръчка на стойност 5 197 908 лв. /без ДДС/, срокът за извършване на дейностите е 240 календарни дни. Пълната реконструкцияна системата за улично осветление в град Плевен предвижда и доставка и монтаж на 7 318 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела.

Изготвена е Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Плевен за периода 2021 – 2030 год., както и Краткосрочна програма за ефективно използване на енергия от възобновяеми енергийни източници за периода 2021 – 2023 год.

Община Плевен продължи работата и по проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. През 2020 год. са завършени и въведени в експлоатация:

-За обект с. Ясен: водопроводна мрежа – 8,885.39 м, сградни водопроводни отклонения – 527 бр., канализационна мрежа 13 432.50 м, сградни канализационни отклонения – 860 бр.; напорен колектор 4 571.60 м и авариен колектор 719.68 м;

-За обект с. Буковлък: канализационна мрежа 10 417.73 м, сградни канализационни отклонения 500 броя; водопроводна мрежа 11246,30 м и 598 сградни водопроводни отклонения.

Допълнителни задачи бяха поставени през 2020 година и пред Дирекция „Обществен ред и сигурност“ – освен осигуряване на добър обществен ред, изразяващ се в спазване на общинските наредби и охрана на общинското имущество, служителите трябваше да следят и за спазване на свързаните с епидемичната обстановка разпоредби. След проведена работна среща с Директора на ОД на МВР – Плевен, се създадоха смесени екипи – полицай и инспектор, които осъществяваха профилактика и контрол по спазване на противоепидемичните мерки. Извършваха се проверки на търговски обекти, питейни заведения, обществен транспорт, по улиците, в паркове и градини. Ефективността от тези смесени екипи е безспорна и те ще продължат да функционират. От служителите от звено „Видеонаблюдение“ са констатирани и вписани в „Дневник за предаване на сигнали към съответните институции“ 254 бр. сигнала, от които подадени на МВР – 25 бр.; на Общински патрул „Мобилна група“ – 162 бр.; на Общински инспекторат – 63 бр. Изготвени са 33 бр. видеозаписи по искане на МВР, Съд, Прокуратура и др.

Във връзка с обявените на национално ниво противоепидемични мерки в определени периоди беше спирано посещението в детски и учебни заведения, клубове по интереси, клубове на пенсионери, на хора с увреждания и др. През м. март в община Плевен беше сформиран доброволчески екип по осигуряване на хранителни продукти и лекарства на карантинирани лица, който впоследствие продължи дейността си по проект „Патронажна грижа“ – Компонент 3. Целева група на проекта са засегнати от пандемията – карантинирани и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване, на които се предоставя готова храна, хранителни продукти и лекарства по домовете. Към 31.12.2020 год. по Компонент 3 са обхванати 777 лица. Както всяка година през зимния сезон, в края на 2020 год. Община Плевен създаде организация за временно и безвъзмездно настаняване на бездомни лица, за които е налице реална опасност за живота и здравето вследствие на лоши метеорологични условия и ниски температури през зимата.През 2020 г. продължи дейността по обновяване на материално- техническата база в учебните заведения. По проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги“ са обновени девет обекта от образователната инфраструктура: НУ „Христо Ботев“ и ОУ „Климент Охридски“; детските градини: ЦДГ 12 „Ралица“; ЦДГ 2 „Юнско въстание“; ЦДГ 8 „Щурче“; ЦДГ 20 „Калина“; СДГ 11 „Теменуга“; ОДЗ 18 „Дружба“ и Детска ясла „Гергана“.

Пандемията се отрази и на изпълнението на заложените в Културния календар прояви – от планираните 23 традиционни събития са реализирани само 11, тъй като не беше допустимо събиране на публика. От планираните 7 фестивала, международен пленер по живопис и национални конкурси, предвид епидемичната обстановка бяха организирани и проведени Десетото международно биенале на малките форми, Международният куклен фестивал „Шарено петле“ и ЕСЕН джаз фест, който събра около 3 000 посетители в 4 концертни вечери.

В Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности“ през 2020 год. са съставени актове на родените в гр. Плевен 2 243 деца (със 102 по-малко от 2019 год.), сключени са 400 граждански брака (с 80 по-малко от 2019 год.), починалите са 2 434 (с 325 повече от 2019 год.).

В изпълнение на изискванията на Закона за регионалното развитие започна разработването на План за интегрирано развитие на Община Плевен (ПИРО) за периода 2021-2027 год., който определя основните приоритети в развитието на Общината в следващия седемгодишен програмен период и е основен документ, който дефинира проектни идеи за финансиране с европейски средства, средства от общинския бюджет и други източници. През 2020 год. се проведе проучване сред гражданите на община Плевен като важна стъпка за идентифицирането на най-съществените проблеми пред развитието на общината и населените места на нейна територия, потенциалите за развитие и оптималните мерки за тяхното адресиране.

Кметът Спартански допълни, че в изпълнение на Програмата за управление е продължил последователно да се придържа към декларираните принципи на отговорно отношение към проблемите на Общината и гражданите, почтеност, откритост, отзивчивост и диалог с гражданите при съблюдаване върховенството на закона.гео

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...