Начало / Икономика / Кметът Спартански отчете изпълнените от Община Плевен дейности през 2022 г.

Кметът Спартански отчете изпълнените от Община Плевен дейности през 2022 г.

Подробна справка за изпълнените от Община Плевен дейности през 2022 г. 

Инвестиции:

 1. Изпълнен успешно проект № BG16RFOP001-1.007-0003 „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен“, ОПРР 2014-2020 с бюджет на стойност 17 249 286,87 лева – доставен нов подвижен състав – 14 броя нископодови тролейбуси (тип соло) и специализирани сервизни машини за ремонт на контактната мрежа – 2 броя, внедрена електронна система за таксуване на пътници, система за видеонаблюдение на ключови кръстовища на град Плевен.
 2. Завършен основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и нова навесна конструкция на Автогара – Плевен, гр. Плевен – Цялостно енергийно изолиране на сградата, нова стоманена навесна конструкция над пероните, ремонт на покрив, таван, климатизация, нови тоалетни, подмяна подови настилки и ел. и ВиК дейности. 2 789 812,68 лв. с ДДС.
 3. Изпълнен партньорски проект №: BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“, ОПОС 2014-2020 с бюджет на стойност 116 139 798,03 лева – подменена канализационна и водопроводна мрежа на с. Ясен и с. Буковлък, изградена КПС в с. Ясен, реконструирана ПСОВ за отпадни води с. Божурица, намалени физически загуби на питейна вода.
 1. Изпълнен проект № BG16M1OP002-2.010-0012-C02 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Плевен“, ОПОС 2014-2020 с бюджет на стойност 11 564 535.22 – Рекултивирана площ – 17,32 хектара, завършена техническа рекултивация и биологична за 1-вата година. Изпълнено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.
 1. Изпълнен проект № BG16RFOP001-1.007-0004 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, връзка с изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен, Договор ПБФП № BG16RFOP001-1.007-0004-C01/10.07.2020 г. на стойност 3 977 585,23 лева, извършен основен ремонт на ул. „Северна“ и ул. „Вит“ и надлез „Сторгозия“.
 1. Изпълнен проект за обект „Ремонт на зала Волейбол“ на основание Споразумение №РД-17-36/01.03.2022 г. между Община Плевен и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България“. Цялостна подмяна на съществуващото дюшеме с нова настилка – комбинация от дюшеме и специализирана спортна РУС настилка Тарафлекс, с размери 17/28 м.
 2. Изпълнение на Проект/ Project: Маршрут на паметта – устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, Memory Route – Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park “Grivitsa” and „Turnu“ Fortressюджет на стойност 2 918 940,00 Резултат Възстановени и подобрени чрез устойчиви инвестиции в туристическа инфраструктура Мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, идентифицирани и картирани обекти на културно-историческото военно наследство, създадена 1 триезична туристическа платформа + приложение за смартфон; разработени 4 интегрирани туристически продукта и 4 услуги, разработена 1 обща маркетингова стратегия, организиран трансграничен фестивал „Маршрут на паметта“ и военен исторически панаир „Пътят на военната памет“, създаден клуб за исторически възстановки, нает и обучен персонал на Мемориален парк „Гривица“.
 3. Изпълнение на Проект №: BG16M1OP002-5.004-0006-C02 Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен Оперативна програма: Околна среда 2014 – 2020 – 17 951 744.44 лева, Доставка на 14 бр. нови електрически автобуси „соло“ и 14 бр. бавно зарядни станции за тях, Изградени места на зарядни станции в двете депа собственост на оператора и осигурено ел. захранване на електрозахранването на зарядните станции; Намаляване на количество на ФПЧ10.
 4. Изпълнение на проект Обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в зала „Катя Попова”, гр. Плевен, 2 262 535.43 лева – Извършен основен ремонт, въведени мерки за енергийна ефективност, осигурена достъпна среда пристройка (асансьор и стълба за евакуация). Доставено оборудване по част „Акустика“ на работния проект. Реновиране на зрителната зала към нормативните изисквания. Оборудване на сцената с необходимото сценично осветление и електрически задвижвани завеси; Пожароизвестяване; акустичен таван над сцената; – стенни облицовки с акустични свойства.
 5. Изпълнен 1-ви етап за обект: Основен ремонт на „Подход към Скобелев парк-музей“ и пешеходна ул. „Генерал Скобелев“ от пешеходното пространство пред ул. Генерал Атанас Стефанов“ до входа на Скобелевия парк-музей – град Плевен” – реновирана част от пешеходната зона на града, демонтаж на съществуващата настилка от полиран мрамор и полагане на нова настилка от термолющен сив гранит – 584 120,00 лева.
 6. Изпълнение на дейности по разширяване на гробищен парк „Чаира“ – Паркинг с трошенокаменна настилка, Ажурна ограда около част от имота, Главни и второстепенни алеи, заедно с бордюрите около зелените площи, Озеленяване на парцелите, Обслужваща сграда, външно водопроводно отклонение, външно ел. захранване, водоплътна изгребна яма, монтаж на преместваемото съоръжение/контейнер за охраната на парка – 2 694 537,16 лв.
 7. Стартиране на строителните дейности по изграждане на комбинирана спортна площадка за игри – волейболно игрище с размери 900/1800 см. и баскетболно игрище с размери 2800/1500 см., в кв. „Мара Денчева“, на стойност – 419 615,88 лева.
 1. Реконструкция на системата за улично осветление на гр. Плевен – Доставени и монтирани нови 7 260 енергоспестяващи светодиодни осветителни тела,  изграждена на система за централно наблюдение и управление на уличното осветление. ремонт на 430 електрически табла и поставяне на компоненти от системата за управление в тях, ремонт на механични елементи за закрепване на улични и паркови осветителни тела, доставка и монтаж на 332 броя нови стоманени стълбове и 2 385 броя нови конзоли/рогатки/ за закрепване на улични осветители – 6 237 489,60  лв. с ДДС, които изпълнителят осигури, а Община Плевен изплаща инвестицията на равни месечни вноски за срок от 120 месеца.
 1. Одобрено финансиране от Министерството на младежта и спорта и избран изпълнител за  изпълнение  на  обект:  Ремонт  на  ОВК  инсталации  на  зала  Спартак  на стойност 665 103,55 лева с ДДС. Изграждане на нова вътрешна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори, осигуряваща дежурно отопление и климатична вентилационна инсталация на двете спортни зали „Волейбол“ и „Акробатика“.
 1. Беше осигурено финансиране 2 000 000,00 лева за проектиране и изграждане на обект: „Рехабилитация на част от общински път PVN 3123 на територията на Община Плевен“. Изготвен е инвестиционен проект във фаза технически проект, предстои възлагане на изпълнение по строително-ремонтните дейности.
 1. Беше възложено и проектирането във фаза технически и работен проект за обект: Основен ремонт на пешеходна улица „Васил Левски“ от пл. Ст. Стамболов до ул. „Полк. Инж. Цветан Лазаров“, предстои съгласуване на проекта със съответните институции и доклад за оценка на съответствието, както и провеждане на процедура за избор на изпълнител.

През 2022 със средства от инвестиционната програма на Община Плевен бяха изградени следните обекти:

 • Завършена подпорна стена (възстановителни и отводнителни дейности и реконструкция на 3 подпорни стени) на ул. „Княз Борис I“ №30-32 – на стойност 92 000,00 лева с ДДС.
 • Допълнителни СМР дейности в зала Волейбол -27 000,00 лева с ДДС.
 • Изградено ново улично осветление в ж.к. Дружба, ж. к. Мара Денчева, ж.к. Воден на стойност 100 000,00 лева с ДДС.
 • Изградени нови площадкови комуникации и присъединяване към съществуващо сградно водопроводно отклонение на ДГ „Малина“ и ОУ „Св. Св Кирил и Методий“ в с. Ясен на стойност 47 336,00 лева с ДДС.

–  Инвестиции в сградите на Детски градини:

ДГ Снежанка – Ремонт и преустройство на кухненски блок, както и доставка на оборудване и обзавеждане за него – подменени всички видове инсталации и доставено оборудване и обзавеждане на стойност – 185 226,79 лева с ДДС.

ДГ Зорница: Ремонт на дворно пространство – 100 860,78 лева с ДДС.

ДГ Пролет : Ремонт на вертикална планировка в ДГ Пролет – 82 342,43 лева с ДДС.

ДГ 1-ви юни: Ремонт на покрив и санитарни възли – 58 840,00 лева с ДДС.

ДГ Синчец: Ремонт на покрив – 44 255,83 лева с ДДС.

ДГ Еделвайс, ДГ Слънце, ДГ Надежда, ДГ Здравец, ДГ Биляна – 109 823,00 лева с ДДС.

 • Неотложни ремонти на обекти общинска собственост за 187 000,00 лева с ДДС, част от които са:

Вертикална планировка за дневни центрове за деца и възрастни лица с увреждания на ул. „Самуил №55 – 27 700,00 лева с ДДС

Ремонт на летен театър в парк Кайлъка – 18 000,00 лева с ДДС.

Ремонт на историческия мост на р. Вит – 40 000,00 лева с ДДС

Ремонт за съблекални и тоалетни в зала Балканстрой – 30 000,00 лева с ДДС. Ремонт на Стълбище до Надлез за ж.к. Сторгозия – 7 000,00 лева с ДДС

Ремонт на здравна служба с. Мечка – 126 000,00 лева с ДДС. (за 2022 – 56 000,00 лева с ДДС.)

Основни ремонти:

Ул. „Родопи“: 980 м2 нова асф.настилка за 107 400 лв. с ДЦС

Ул. „Бургас“: 900 м2 нова конструкция с асфалтова настилкака и тротоари с асфалтобетоново покритие за 171 080 лв.; изпълнена е хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Ул. „Кара Кольо“ – Участък 1: от ул. „Българска авиация“ до бул. „Георги Кочев“ (от ОК 78 до ОК 118)“: включва 4 990 м2 улично платно с нова конструкция и паркинги и 2 610 м2 тротоари с асфалтобетонова настилка; за реализиране на обекта са необходими 1 601 215 лв.; предвидени са хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Ул. „Ген. Столетов“ в участъка от ОК78 до ОК83а /от ул. „Драгаш войвода“ до ул. „Ведрина“­ включва 1 100 м2 улично платно  с нова конструкция и паркинги и 480 м2 тротоари с асфалтобетонова настилка; за реализиране на обекта са необходими 245 615 лв.; предвидени са хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

Общинска пътна мрежа на обща стойност: 450 000,00 лв. с ДДС 

 1. PVN1151 – /ІІ-35/Плевен-Ясен/ІІІ-3005/: изкърпване асф.настилка 1 500 м2
 2. PVN1147 – /PVN1151/Плевен-Къшин-Брестовец/ІІІ-3502/: изкърпване асф.настилка 1 500 м2 и мантинела 24 м
 3. PVN1150 – /ІІ-35,Плевен-Ловеч/-Бохот-Тученица-Радишево/PVN1146/: изкърпване асф.настилка 1 600 м2 и маркировка 640 м2
 4. LOV1054 – /LOV1052,Славяни-Ловеч/Баховица-гр.общ.(Ловеч-Плевен)-Николаево-Ралево-/ІІ-35/: изкърпване асф.настилка 1 300 м2, маркировка 415 м2 и мантинела 37 м
 5. PVN2141 – /ІІІ-3005/Търнене-Плевен/ PVN1151/: изкърпване асф.настилка 1 600 м2
 6. PVN1146 /ІІ-35/Плевен-Пелишат-Гр.общ.(Плевен-Пордим)-Вълчитрън-Борислав /LOV1065/: изкърпване асф.настилка 1 200 м2 и маркировка 680 м2
 7. PVN1144 – /ІІ-34,п.к.Гривица-Коиловци/-Върбица-Буковлък/ІІІ-3004/: изкърпване асф.настилка 1 400 м2
 8. PVN2142 – /PVN2141,(Търнене-Плевен)-Къртожабене/: изкърпване асф.настилка 850 м2

СФЕРА ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Одобрено финансиране по Програма на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища МОДУЛ 1 изграждане на спортни площадки със специализирана настилка :

ОУ „Цветан Спасов“- 169 955,93 лева БФП, 1000 кв. метра нова спортна площадка и доставка и монтаж на спортни съоръжения

ОУ „Д-р Петър Берон“ – 169 998,69 лева БФП, 1000 кв. метра многофункционални спортни игрища за баскетбол и волейбол;

Средно училище „Стоян Заимов“ – 165 835,99 лева БФП – специализирана настилка на спортната площадка в размер на 1 000 кв. метра, самостоятелно игрище;

 1. Изпълнение на партньорски проект: BG05SFOP001-2 .025-0082-C01 Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен на стойност 59 16 – нови модели и иновации на взаимодействие на представители на гражданско общество, местен бизнес и общинска администрация, както и образователни институции в областта на дуалното и професионално образование.
 2. Осигурена достъпна среда до и в сградата на „ЦПЛР-Център за работа с деца-Плевен“, по проект финансиран с Договор №11-ДС, сключен с Агенция за хора с увреждания с наименование „Осигуряване на достъпна среда на ЦПЛР-Център за работа с деца-Плевен“ и бюджета на Община Плевен. Доставени и монтирани вътрешна и външна стълбищна платформа.
 3. Инвестиции в сградите на детските градини, описани по-горе.
 1. Във връзка с одобрено проектно предложение с наименование Изграждане на нова сграда на ОУ „Валери Петров“ по ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 – 2022 МОДУЛ 2 – Неспециализирани училища (начални, основни, гимназии, обединени и средни), профилирани гимназии, възложен и изготвен технически и работен проект за новата сграда на училището.
 2. Създаде се традиция 1 юни – Ден на детето, да се отбележи с пъстър, цветен карнавал – шествие с децата от всички детски градини, за които Община Плевен е осигурила забавления и игри. Ежемесечно се провеждаха събития с учениците от плевенските училища, под ръководството и с финансовата помощ на Общината – срещи, дискусии, участия в благотворителни базари, залесяване на определени от Общината места и много други мероприятия.

СФЕРА ЕКОЛОГИЯ:

Асфалтиран паркинг в участъка на ресторант Двете сърнета

Организирани инициативи Да почистим България за 1 ден – осигуряване на чували и контейнери за смет на избраните от гражданите места.

Почистване на коритото на р. Тученица

Трикратно измиване на улиците годишно

Оросяване на улиците в града през горещите дни, предоставяне на безплатна питейна вода за гражданите.

Разположени контейнери за разделно събиране на отпадъци на 138 точки от града по 2 бр. контейнери.

Осигурени средства за следните дейности:

Поддържане на зелени площи по приложен график – 1348 419 лв.

–    Кастрене и отрязване на дървета, Косене, Резитба на лески, шипки;

–    Прекопаване на рози, Засаждане на едногодишни цветя – 69 462 лв.;

–    Засаждане  на дървета  – предстои  засаждане  на  30 бр. дървета  до  края  на календарната година при подходящи метеорологични условия. 

Почистване на зелени площи по приложен график – 1 728 972,00 лв.

–    Метене, Грапане, Събиране на хартии и битови отпадъци;

–    Ремонт и поддръжка на детски площадки – 66 309,50 лв.

–    Почистване на участъци от речни корита в урбанизирани територии -70 844 лв.;

–    Почистване на дървесно-храстова растителност по път от гр. Плевен – с. Къшин и от гр. Плевен – с. Търнене – 57 201 лв.

Почистване и поддържане на предоставената част от парк „Кайлъка“ 215 дка и 31 бр. алеи – 295 262 лв.

Издадени Разрешителни и отработени сигнали, относно Зелена система – 632 бр.

Разработване на актуализация на „Стратегическа карта за шум на град Плевен“ – 35 982 лв.

Сметосъбиране и сметоизвозване – 3 653 719.69 лв. Почистване на райони в град Плевен – 3 640 570.11 лв.

Почистване на нерегламентирани замърсявания – 654 530.33 лв. Третиране на отпадъци в Регионалната система – 2 380 473,64 лв.

СФЕРА: „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Изпълнение на проект: BG05M90P001-2.004-0019-C01 «Продължаване дейността на Регионален  център  за  ранна  интервенция  на  уврежданията   – Плевен»   на   стойност 1553 057,82 лева и покрита целева група от 1 440 потребители -деца от 0 до 7 години;

Изпълнение на проект BG05M90P001-6.002-0192-C01 Патронажна грижа + с бюджет 1087 450,80 лева – подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социални услуги, делегирана от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID -19. Включена подкрепа на следните специалисти: 1 Диспечер, 3 Социални работници, 23 Домашни санитари, 3 медицински сестри, 12 разносвач/доставчици , 1 Психолог и 2 Шофьори. Преминали 471 потребители , като към 31.10.2022 г. услуга се предоставя на 338 лица от гр. Плевен и останалите 24 населени места на общината.

Изпълнение на Проект Приеми ме 2015 – „Приемната грижа“ съгласно Законът за закрила на детето е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Действащ Областен екип по приемна грижа – гр. Плевен включващ седем общини – Плевен, Пордим, Левски, Долна Митрополия, Кнежа, Червен бряг и Никопол. Към 31.10.2022г. утвърдените професионални приемни семейства са 103 броя, като в 13 бр. от тях няма настанени деца. Настанените деца в приемните семейства са 98 броя, като 9 бр. от тях са с увреждане.

На територията на Община Плевен функционират следните социални услуги  – делегирана от държавата дейност, за които съгласно стандартите за издръжка са отпуснати финансови средства в размер възлизащ на: 6 384 042,00 лв.

 1. 7 „Центъра за настаняване от семеен тип“, преминали 73 потребители и в края на месец октомври при капацитет 68, реално се обслужват 62 деца.

В останалите две ЦНСТ, които са за деца/младежи с увреждания, преминали през услугата са 29 лица, реално към 31.10.22 г. се обслужват 28 потребители. Капацитетът е запълнен.

 1. „Защитено жилище“ с капацитет 10 лица.
 2. „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания“ – почасова подкрепа на деца, с капацитет на услугата е 50 деца, преминали 83 потребители и в края на 10.2022 г. се реално се обслужват 50 деца.
 3. „Център за социална рехабилитация и интеграция“ е услуга, където се осъществява почасова подкрепа на лица, с капацитет на услугата 20 потребители , преминали 76 лица.
 4. „Кризисен център за жени и деца, преживели насилие“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за жени и деца преживели насилие“ – преминали 19 деца и жени и оказана помощ на 221 потребители.
 5. „Център за обществена подкрепа“ с капацитет 75 лица, преминали 263 случая, услугата ползват 124 лица в момента.
 6. „Дневен център за деца с увреждания“ с капацитет 17 деца, преминали 26 деца, услугата се ползва от 21 деца в момента.
 7. „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, капацитет на услугата 23 лица, преминали 32 лица, 30 потребители в момента.
 8. „Дом за стари хора“ в с. Бохот, преминали 16 лица, в момента са настанени 32 потребители.
 9. 10. „Асистентска подкрепа“ – преминали 162 лица, в момента се обслужват 116 потребителя.

„Общински домашен социален патронаж“ – преминали 500 лица, към момента се обслужват 402 потребители.

За Общински домашен социален патронаж и 16 на брой Клуб на хора с увреждания и пенсионера (9 в гр. Плевен и 7 в кметства без самостоятелен бюджет), които са местна дейност и финансовите средства са от общинския бюджет, размерът за издръжката им за 2022 г. е 1 090 000,00 лв.

Към Община Плевен – отдел ЗСД са сформирани и работят две комисии:

 1. Комисия за разглеждане на постъпили заявления и отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица. За периода от януари до края на октомври комисията е одобрила 6 лица, въз основа на утвърдените от кмета на Общината Правила и е отпусната обща сума в размер на 2 200 лв.
 2. От м. март 2022 г. съгласно заповед на Кмета на Община Плевен, във връзка с изпълнение на приета от Общински съвет Плевен Наредба № 38 за стимулиране на раждаемостта на територията на Община Плевен е създадена Комисия, която за времето от март до края на октомври е одобрила за финансиране 85 семейства. Отпуснатата сума е в размер на 37 400 лв.
 3. Механизъм лична помощ – Продължава и изпълнението на Закона за личната помощ, осигуряване на лична помощ да подпомогне ползвателите да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности – 1352 потребители.
 4. Осигурена доставката на готова храна за нуждите на социалните услуги в гр. Плевен – седем ЦНСТ, Кризисен център за жени и деца преживели насилие, Дневен център за деца с увреждания;
 5. Осигурена доставка на хранителни продукти за нуждите на детска кухня, ОДСП, Дом за стари хора, социални и детски заведения на територията на община Плевен.

СФЕРА СПОРТ:

Изготвен работен проект и издадено Разрешение за строеж за обект: Основен ремонт на спортни площадки за хвърляне на диск и чук, площадки за хвърляне на копие, находящ се в УПИ Х, кв. 841, гр. Плевен.

Предоставен безвъзмездно общински терен за реновиране на старо игрище и превръщането му в модерен футболен терен по проект на ФИФА чрез БФС. Плевенски футболен клуб Спартак 1919 реновира съблекалните, изгради оградите, ремонтира осветлението и в момента се изграждат трибуни за зрителите. Възстановяване на лекоатлетическата писта за масов спорт.

В процес на подготовка е технически и работен проект за Скейт борд площадка и павилион

Инвестициите в зала Спартак – подмяна на настилката на игрището и ОВК на залата по проект Красива България.

Стартиране на дейностите по изграждане на многофункционалната спортна плошадка – игрище за волейбол и баскетбол.

Инвестиции в спортните площадки на 3 училища – описани в сфера Образование Ремонтирани съблекални и тоалетни в зала Балканстрой

Подкрепени финансово 41 спортни клуба със средства в размер на 570 000,00 лева.

20 спортни прояви са проведени в Община Плевен през 2022г. до момента.

Най-голямата сред тях е Осмото издание на Маратона на приятелството през м.май, в което се включиха 582-ма участници, сред които 284 деца.

От Спортния календар на Община Плевен бяха осъществени 18 спортни събития.

Сред тях – поредица прояви за насърчаване на масовия спорт сред всички възрастови групи. Община Плевен организира два пъти през годината масови спортни прояви за представянето и популяризирането на плевенските спортни клубове сред деца и родители – през м. май по повод Деня на българския спорт, а през септември бе проведена инициативата „Открий своя спорт“. Клубовете представиха демонстрации и открити тренировки, в които се включиха всички желаещи деца. В навечерието на 1 юни много деца се включиха в проявата „Децата на Плевен спортуват“, насочена към популяризиране на спорта за подрастващите в свободното време и първи уроци по различни видове спорт.

С голям интерес бе посрещнато спортното събитие „Семейни игри“ през м. октомври, в което над 220 деца, родители, баби и дядовци спортуваха заедно в Градската градина. Освен обичайни спортни предизвикателства бяха представени и нетрадиционни спортни игри, подходящи за паркова среда.

В Спортния календар Община Плевен съфинансира 12 състезания, организирани от плевенски спортни клубове. Сред тях: Международен турнир по тенис „Плевен оупън“ юноши и девойки до 16 години, организиран от Тенис клуб „Плевен 90″, турнир по канадска борба тип „Вендета“ с участието на над 100 състезатели от страната, Спортен празник на здравето и дълголетието за хората от третата възраст, Национален турнир по таекуон-до, футболни турнири за мъже и за деца и др. През декември предстои Международен турнир по борба „Освобождение“, на който се очакват 250 състезатели от България, Румъния, Гърция, Сърбия и Хърватска.

За популяризиране на двигателната активност и за да се насърчи активния начин на живот, Община Плевен проведе инициативата „Заедно за милион хороводни стъпки“. Близо 1300 души на различна възраст изиграха 7 северняшки народни хора, като така обединиха сили за участието на града в конкурс, организиран от Нестле и НСОРБ.

Ако Плевен спечели голямата награда от 20 000 лева в надпреварата, ще изгради стрийт-фитнес съоръжение в парк „Кайлъка“.

СФЕРА ТУРИЗЪМ:

Брой туристи регистрирани в хотелите съгласно ЕСТИ /Единна система на Туристическия портал/

– 91 318 – общо – 50 696 българи и 40 622 чужденци

Брой посетители на Регионален исторически музей Плевен – 21 752 души (ръст спрямо миналата година над 50 %).

Брой посетители на Военно-исторически музей (Панорама) Плевен – 86 418 души, от които 8 164 чужденци (ръст спрямо миналата година на българските граждани са с 17 487 повече, а за чуждестранните с 4 613 повече).

СФЕРА КУЛТУРА:

Наред с традиционните и протоколни прояви свързани с годишнини на събития и личности, Културният календар на Община Плевен през 2022 г. се отличава с много мероприятия с национално и международно значение. От няколко години Плевен се утвърди като фестивален център в различни направления на културата и изкуството. През 2022 г. се проведе V издание на международния куклен фестивал за всички възрасти „Шарено петле“ с 1О представления и 2 творчески работилници за направа на кукли от плодове и зеленчуци. За шести път гражданите  и гостите  на Плевен  имаха възможност  да гледат   международния „ЕСЕН Джаз Фест“, който с 8 концерта представи класически джаз и новите тенденции в развитието му. Участници в двата фестивала бяха артисти и музиканти от  Гърция,  Мароко,  Сърбия,  Перу,  Хърватска  и  Шотландия.  Община  Плевен подпомогна финансово и Международния китарен фестивал, който се утвърди като едно от значимите културни събития в града.

През настоящата година се организира и проведе XI издание на Международното биенале на малките форми, в което бяха представени над 400 произведения на изкуството на художници от 13 държави.

За XVI път плевенските музеи и галерии участваха в европейската инициатива „Нощ в музея“ и представиха по атрактивен начин богатите музейни фондове в 9 изложби съпътствани с концерти.

Ежегодно с финансовата    подкрепа на Община Плевен филхармонията организира и представя оперен спектакъл. През настоящата година в Летен театър – Кайлъка бе представена операта „Тоска“.

Общинските културни институти изнесоха 14 концерта и участваха във всички тържествени ритуали по случай годишнини на личности и събития.

В трите Арт центъра за периода януари-ноември са открити 32 изложби на плевенски и гостуващи художници.

2022 г. бе много успешна за Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци с участие в Дунавския фестивал „Златен мост“ в Будапеща, където спечелиха приза

„Сребърен верижен мост“, съвместното участие с националния гвардейски оркестър във Световния фестивал на военните оркестри „Тато 2022″ в Базел – Швейцария и във Танцовия конкурс в гр. Чонан – Южна Корея, където спечелиха сребърният приз и парична награда.

И през тази година 7.2% от сборния бюджет на Община Плевен бе за издръжка на културните институти и провеждане на много културни мероприятия.

ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ:

През м. май 2022 г. фирма „Хоризонт Иванов“ започна строителството на нов закрит плувен комплекс с четири басейна;

Срещи относно възможности за инвестиции в община Плевен се проведоха с Посланика на Конфедерация Швейцария Н. Пр. Раймунд Фурер и Заместник­ посланика на ФР Германия у нас Щефан Рьокен и Главния управител на Германо­българската индустриално-търговска камара Митко Василев;

Открита беше новата производствено-административна сграда на фирмата за иновативна техника за пожароизвестяване и пожарна безопасност ДМТех;

Разширение на производството на „Леони България“ – Плевен, и увеличаване на заетите в него. Компанията получи приза „Инвеститор в общината“ на Националното сдружение на общините в България на Годишната среща на местните власти;

Разширяване производството на завода за стъклен амбалаж „Рубин трейдинг“;

Инвестиционен интерес заяви френската компания „ACVEL“ С.А. – производител на компоненти за автомобилната индустрия;

Открит беше нов цех за разфасовка на месо на фирма „Валборген“;

Беше заличена на вписаната от Община Плевен законна ипотека за обезпечаване изпълнението на задължения на „Плевен ритейл център“ ЕООД, произтичащи от приватизационен договор от 11.06.2006 г., с цел продажба на инвеститор, който ще създаде производство и открие нови работни места в поземлен имот с идентификатор 56722.655.220

Беше процедирана продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с административен адрес гр. Плевен, ул. „Никола Д. Петков“, с идентификатор 56722.659.78 , с площ 22 454 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: „За обект, комплекс за образование“, съгласно скица № 15- 1116037/14.10.2021г. по плана на АГКК, съставляващ УПИ VII-659.78 в кв.403а по плана за регулация на гр. Плевен, отреден „За учебна дейност“ на Медицински университет -Плевен.

Стартира процедура  по публичен търг чрез предварително представяне на предложенията от участниците в администрацията на Община Плевен за продажба на    недвижим    имот  частна    общинска    собственост,    актуван    с   АОС

№35275/15.10.2008 г., находящ се в град Плевен, жк. „Дружба“ 1-ви микрорайон, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.667.705 с площ 8 619 кв.м., съгласно скица № 15-11955/18.10.2022г. на АГКК, урбанизирана територия с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, а по регулационния план на гр. Плевен УПИ IV- 667.705, кв.2, отреден „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, заедно с изградените в груб строеж три обществени сгради:

 • 667.705.1 – 8 -етажна сграда със застроена площ 588 кв.м;
 • 667.705.2 – 3 -етажна сграда със застроена площ 1 218 кв.м;
 • 667.705.3 – 2 -етажна сграда със застроена площ 327 кв.м,

при първоначална цена 1 230 040 (един милион двеста и тридесет хиляди и четиридесет) лева и депозит 10 % от първоначалната цена.

Стартира процедура по продажба на следните недвижими имоти:

Недвижим имот, находящ се в с. Коиловци, с идентификатор 37856.43.7, с площ 2 682 кв.м. – земеделска земя

Недвижим имот, находящ се в с. Коиловци, с идентификатор 37856.43.3, с площ 2 676 кв.м. – земеделска земя

Недвижим имот, находящ се в с. Коиловци, с идентификатор  37856.43.4,  с площ 2 928 кв.м. – земеделска земя

Недвижим имот, находящ се в с. Коиловци, с идентификатор 37856.43.5, с площ 2 940 кв.м. -земеделска земя

Недвижим имот, находящ  се в гр. Плевен, жк „Сторгозия“ №103,    с идентификатор 56722.656.493.8.2,            УПИ  XXIV  в  кв.560  с  РЗП  5  500,98  кв. м обществена сграда (хотел).

Недвижим имот, находящ се в с. Брестовец, с идентификатор 06495.201.825, УПИ 11 в кв.91 с площ 11 229 кв. м. – незастроен урегулиран поземлен имот.

Предстои процедиране на продажба на поземлен имот – 4 дка за разширяване и паркинг на МБАЛ „Сърце и мозък“.

ГРАДОУСТРОЙСТВО 

Общ брой издадени разрешения за строеж към 16.11.2022г. – 480 бр., разделени съобразно функционалното предназначение на строежите в следните категории:

 1. Разрешения за строеж за нови жилищни сгради – 67 бр., от които:

– еднофамилни – 57 бр.

– многофамилни – 10 бр.

         Многофамилна жилищна сграда – сграда А, сграда Б и сграда В, ж.к. „Дружба”

         Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи, ж.к. „Сторгозия”

 1. Разрешения за строеж за нови обществен сгради – 22 бр., от които:

– административни – 1 бр.:

         Административна сграда-трезор

– търговски – 7 бр.:

         Сграда за обществено обслужване, в района на хипермаркет „Кауфланд”

         Шоурум, сервиз и склад за противопожарна техника

         Преустройство на снек-бар в Мотел

         Преустройство на бар-плот на тераса в заведение за бързо хранене, читалище „Съгласие”

         Преустройство на обект, част от хотел „Ростов”

– в сферата на образованието и културата – 5 бр.:

         Сграда за детско заведение и преустройство на ДГ „Снежанка”

         Осигуряване на достъпна среда на Център за работа с деца

         Основен ремонт на драматично-куклен театър „Иван Радоев”

         Облагородяване на двор на ДГ „Иглика”

         „Военен етнографски комплекс” – парк-музей Гривица”

– в сферата на здравеопазването – 2 бр.:

         Преустройство и ремонт на част от обект за Здравна служба (амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ и кабинет за дентална медицина) в с. Мечка

         Външен асансьор на сграда и преустройство на клиника по инфекциозни болести

– спортни – 2 бр.:

         Плувен басейн

         Басейн към съществуващ фитнес-клуб, ул. „Гривишко шосе”

– паркови и площадни – 3 бр.:

         Детска площадка, с. Ясен

         Комбинирана площадка – волейболно и баскетболно игрище

         Основен ремонт на спортни площадки за хвърляне на диск и чук, площадки за хвърляне на копие

– специални обекти – 2 бр.:

         Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда във II-ра РСПБЗН;

         Източноправославен параклис

 1. Разрешения за строеж за производствени сгради – 10 бр.

– новопостроени – 5 бр.

         Птицевъдна сграда за отглеждане на бройлери

         Предприятие за производство на растителни масла-Цех за бутилиране на рафинирано растително масло

         Предприятие за преработка и складиране на плодове и зеленчуци

– преустроени – 5 бр.:

         Преустройство на столова в предприятие за преработка на месо

         Обект за производство на мляно месо, заготовки и разфасовки от червено месо

         Разширение на предприятие за месодобив и месопреработка

         Реконструкция на съществуваща сграда-Цех за производство на полуфабрикати и готови изделия от птиче месо

         Преустройство на магазин за хранителни стоки с офис и Сладкарски цех

 1. Разрешения за строеж за смесени сгради – 3 бр.:

– смесени сгради – 1 бр.

– жилищно-смесени сгради – 2 бр.:

         Жилищна сграда с обществено обслужване, магазин и закрит плувен басейн

         Жилищна сграда с обществени части-офиси, кафе-аперитив, магазин и амбулатория за първична извън болнична помощ по дентална медицина

            Обекти на техническата инфраструктурата:

 1. Улични топлопроводи, водопроводи и канализации – 8 бр.:

         топлопровод по ул. „Гурко” и ул. „Хаджи Димитър”

         водопровод по ул. „Николай Хайтов”

         водопровод в Западна индустриална зона, стр. кв.604

         нов участък от улична канализация в ж.к.”Сторгозия”, стр. кв.703

         канализация по ул. „Иларион”

         канализация по ул. „Рибарица”

         площадкова канализация на ДГ „Малина” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ясен

         улична канализация по ул. „Бунтовник”

2.Улично осветление, трафопостове и нови БКТП – 2 бр.

         Ново изградено улично осветление за кв. „Дружба” бл.426 и бл.428

         Трафопост тип БКТП, с. Буковлък

3.Основен ремонт на улици – 5 бр.

         Ул. „Бургас”

         от „Драгаш войвода” до ул. „Ведрина”

         реконструкция на бул. „Христо Ботев” – ул. „Генерал л-т Атанас Стефанов”

         ул. „Кара Кольо” в участъка от ул. „Българска авиация” до бул. „Георги Кочев”

         ул. „Кала тепе” до „Светлинни реклами”

4.Пътни връзки – 2 бр.:

         Пътна връзка в землището на с. Опанец

         Топла връзка над ул. “Свобода”

Всички останали разрешения за строеж се отнасят за обекти, свързани с ремонт, преустройства и реконструкции, смяна на предназначението им, допълващо застрояване, гаражи, огради, навеси, стопански постройки, складове, фотоволтаични електро централи, кабелно ел. захранване, водопроводни и канализационни отклонения, газови инсталации.

На  база на одобрени  инвестиционни  проекти  предстои  стартиране  на  СМР дейности  по следните обекти, след осигуряване на финансиране:

–           ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТ В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.656.493 – ХОТЕЛ „СТОРГОЗИЯ“ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСИГУРЕНА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА  СРЕДА;

–           ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИ В „ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА“ – УПИ Vl-657.87, КВ.801 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

–           ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ“, УПИ 1-659.102, КВ.301 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН

–           ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПЛЕВЕН, УПИ 1-668.2.1, КВ.181А ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН;

–           РЕМОНТ НА ЗАЛА ПО БОРБА

–           СПОРТНА СКЕЙТБОРД ПЛОЩАДКА И ПАВИЛИОН

ОСНОВЕН  РЕМОНТ,  КОНСЕРВАЦИЯ  И РЕСТАВРАЦИЯ  НА  ПАРКОВА  СРЕДА  И ОГРАДИ НА МУЗЕЙ „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ПЛЕВЕН 1877Г“

КОНСЕРВАЦИЯ,  РЕСТАВРАЦИЯ  И ЕКСПОНИРАНЕ  НА ПАРАКЛИС – МАВЗОЛЕЙ

„СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“

 

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...