Начало / Здравеопазване / Иновативни робот-асистирани операции с високотехнологична апаратура се извършиха за първи път в Плевен

Иновативни робот-асистирани операции с високотехнологична апаратура се извършиха за първи път в Плевен

За първи път в страната в Клиниката по онкологична хирургия към  УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен бяха извършени иновативни операции с роботизирана система Da Vinci, надградена с високотехнологична апаратура Firefly за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремни органи. Роботизираната система е надградена със специална лазерна камера и нов софтуер Firefly, закупени по проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и  инвестиционни фондове. Системата Firefly се използва за регистрирането на имунофлуоресценция на специално багрило Indocyanine green (индоцианиново зелено), което се поставя венозно на пациента. Циркулиращата кръв става видима благодарение на лазерната камера.

В Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен, партньор по проекта, са извършени две операции на пациенти с рак на правото черво от доц. д-р Добромир Димитров и лекари от Отделението по колопроктология и гнойносептична хирургия и от Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Осъществени бяха типична робот-асистирана предна резекция на правото черво с високо прекъсване на регионалните съдове и тотална мезоректална ексцизия. Бяха проследени и визуализирани чрез имунофлоурисценция кръвоносните съдове и виталитета на чревната анастомоза. Методът цели след прекъсването на кръвоносните съдове на дебелото черво да онагледи реално докъде органът е със запазено кръвоснабдяване, за да не се разчита на субективната преценка на оператора при прекъсването му и създаването на анастомоза. Данни от проучвания в световен мащаб сочат, че със своята обективност методът води до снижаване на честотата на инсуфициенция (изпускане на шевната линия на чревната анастомоза). По този начин, на пациентите се предоставя достъп до съвременна, висококачествена и високотехнологична хирургия, която гарантира по-голяма сигурност. Този тип хирургия все по-често се определя като „image guided surgery“. Пациентите, оперирани по иновативния метод, се възстановиха бързо и бяха изписани на петия следоперативен ден.

 

Закупената високотехнологична апаратура, иновативният софтуер, хирургичните ендоскопи и тренировъчните курсове за специалистите, които ще ги прилагат в клиничната си практика при извършване на робот-асистирани операции с роботизираната система Da Vinci Si, са част от работния пакет по изграждане на Департамент по роботизирана хирургия, с ръководител доц. д-р Сергей Илиев, в рамките на Центъра за компетентност. По този начин ще се надгради и развие базата за роботизирана хирургия с цел осъществяване на клинични и експериментални научни проекти с приложен характер, касаещи асистираната с робот хирургия в областта на гинекологията, хирургията и урологията. Роботизираната система Da Vinci Si на Медицински университет – Плевен ще бъде надградена и доразвита за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност. Дейността на департамента се  реализира в изграждането на три основни лаборатории: Център по роботизирана хирургия в МУ-Плевен; Център по роботизирана хирургия в МУ-Варна и Експериментална лаборатория по роботизирана хирургия към БАН.

Проектът BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 23 695 179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. европейско и 3 554 276.89 лв. национално съфинансиране.

Водещата организация по реализацията на проекта е Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), а основните партньори са Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и Института по роботика към БАН (ИР-БАН). Асоциирани партньори в изграждането на Центъра за компетентност са: УМБАЛ „Света Марина“ гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания за иновативни решения „5th Degree” и Florida Hospital Cancer Institute, USA.

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...