Начало / Общество / Едногодишният отчет на кмета влиза за обсъждане в постоянните комисии на ОбС-Плевен

Едногодишният отчет на кмета влиза за обсъждане в постоянните комисии на ОбС-Плевен

Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен, се събират за заседания следващата седмица – на 21 февруари /понеделник/ и 22 февруари /вторник/ .

Този месец част от дневния ред на всички постоянни комисии е  отчета за изпълнение на Програмата за управление на кмета Георг Спартански за втората година от мандат 2019 – 2023 г.

21 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

В понеделник заседават пет от постоянните комисии: ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по  „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. На заседанието ще бъде представено писмо от НЧ „ЛИК – 1959“ – гр. Плевен, с депозиран проект на Статут на Международния фестивал на китарата, Плевен 2022 г. Представянето на статута е във връзка с предходна кореспонденция и предложението за включване на осмото издание на Фестивала в раздел II „Културни събития с национално и международно значение“ на Културния календар на Община Плевен за 2022 г. Организатори на ежегодната проява са сдружение „Изкуството до мен“ – гр. Плевен и НЧ „ЛИК – 1959“.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов ще заседава от 13,30 ч. Съветниците ще обсъждат предложение за промяна в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Плевен. Повод за настоящото предложението е писмо от директора на Областната дирекция на МВР – Плевен старши комисар Веселин Вътов, с което се обръща внимание върху настъпили през годините промени в структурата и наименованията на отделни звена в МВР. Посочват се и аргументи, че с цел осигуряването на възможност служители в структурата на Областната дирекция на МВР, които не са служители на съответните районни управления, да установяват нарушения и да съставят актове при административни нарушения по Наредбата, се налага да бъде направена корекция в текста й.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 16 точки. Съветниците ще разгледат предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023 г. и поредица от предложения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за райони на територията на община Плевен. Част от дневния ред са и няколко преписки: Сигнал с искане за ремонт на общински път; Заявление от кметство Горталово за включване в Бюджет 2022 г. на Община Плевен на обект за допълнително водоснабдяване на населеното място; Преписка по сигнал за направено изменение на Общия устройствен план на гр. Плевен.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава в понеделник от 16,00 ч. Комисията ще обсъди предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения. Поради изтичане срока на договорите са постъпили предложени от директорите на СУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен, СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен и СУ „П. Яворов“. Ще бъде разгледано и писмо от Ивайло Атанасов – председател на НЧ „Съгласие 1869“, относно дейността на читалищата в общината и начина на стопанисване на представената им общинска собственост.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Дневният ред на съветниците включва: Разглеждане на преписка от Регионалния център по трансфузионна хематология относно отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на центъра; Заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение; Разглеждане на постъпили до момента преписки за финансово подпомагане на граждани с репродуктивни проблеми.

22 ФЕВРУАРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири комисии: ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. Дневният ред на Комисията включва 19 точки, сред тях са: Предложение за промени на Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения в община Плевен; Изменение на Решение №265 от юли 2020 г. на Общинския съвет за определяне броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища; Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения в община Плевен; Поредица от предложения за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, сградата на Автогара Плевен; Писмо от КБИ „Петромакс” за договор за наем на общински имот; др.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов заседава от 15,00 ч. Комисията ще разгледа предложени промени в две от общинските наредби – в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на общината и в Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,30 ч. Съветниците ще обсъждат: Предложение за промени в Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината; Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на кмета на Община Плевен; Изменение на Тарифата на цени на превозните документи за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, приета с Решение №797/27.01.2022 г. на Общинския съвет. Този месец в комисията влизат и годишните финансови отчети на търговските дружества с общинско участие за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., годишните им програми за развитие за 2022 г., докладите за състоянието на системите за финансово управление и контрол в общинските фирми за 2021г.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 16,30 ч. по 24 точки. Комисията по бюджет също ще се запознае с годишните финансови отчети на търговските дружества с общинско участие за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г., годишните програми за развитие за 2022 г. на същите и докладите за състоянието на системите им за финансово управление и контрол за 2021 г. Дневният ред включва още: Поредица от предложения за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, сградата на Автогара Плевен; Заявление от кметство Горталово за включване в Бюджет 2022 г. на Община Плевен на обект за допълнително водоснабдяване на населеното място; Писмо от НЧ „Съгласие 1869“ относно дейността на читалищата в общината; Преписка от Регионалния център по трансфузионна хематология относно отпускане на финансови средства за подпомагане дейността на центъра; др.

Всички предложения и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. февруари, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец февруари 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-fevruari-2022-g

 

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...