Начало / Икономика / ДЕН:Приетите от правителството социални мерки са труднодостъпни и неефективни

ДЕН:Приетите от правителството социални мерки са труднодостъпни и неефективни

След 60 дни в условията на извънредно положение, наблюдаваме драстични и тежки социални последствия и проблеми, в следствие на наложените частични или пълни ограничения за дейност в много от водещите сектори на българската икономика. Приетите от правителството с голямо закъснение, без диалог и консенсус, при постоянни корекции и на парче антикризисни мерки в социалната област, не дават необходимия резултат за запазване на доходите на гражданите и издръжката на живот на домакинствата. Предлаганите от държавата социални „помощи“ и „облекчения“, са или чрез финансови инжекции и индиректното посредничество на нейни дискредитирани „дъщерни“ институции-като ББР, или за труднодостъпни механизми от рода на 60/40, които облагодетелстват основно едрия бизнес и близки до властта икономически групи. Дребният бизнес, самоосигуряващите се и голяма част от наетите служители, остават напълно изолирани, дори от тези ненапълно ефективни правителствени механизми и схеми за ново финансово задлъжняване. Лицата на граждански договори, безработните лица, трайно неработещите, или тези в майчинство, са напълно лишени от достъп, до която и да е от правителствените мерки и са обречени на мизерия.
Няма визия, средносрочна стратегия, а още по-малко цялостен план за мерки и механизми за разрешаването на социалните и икономическите проблеми, които дълго ще тежат, независимо от официалната отмяна на извънредното положение след 13.05.2020г. Последствията, в следствие на коронавирусът и възникналата икономическа криза, ще продължат дълго след тази дата, а е възможно и да се задълбочават.

Подобни цялостни планове и пакети от социални мерки има в редица европейски държави, включително и в съседни на България страни, включващи еднократни обезщетения за засегнатите служители, гратисни периоди или намалени ставки за социални осигуровки и данъци, поемане изплащането на възнагражденията в засегнатите сектори за сметка на държавния бюдежет и негови фондове, отлагане или частично опрощаване плащането на местни данъци и такси и др.

Във връзка с поставените проблеми, от Гражданско сдружение ДЕН призоваваме за приемане на цялостна и всеобхватна програма за следкризисно възстановяване на икономиката и в частност в социалната сфера на България, а докато тя бъде изготвена при максимален експертен консенсус, за спешно прилагане на следните предложени от нас антикризисни социални мерки:

• Гратисен период, за времето на извънредното положение и за 3 месеца след отмяната му, на всички дължими осигурителни вноски за  неосвободените от фирмите служители на трудов договор, както и за лица със свободни професии, които са били с напълно преустановена дейност заради ограничителните мерки, наложени от правителството.  Бизнесът и лицата със свободни професии, които бяха принудени да преустановят напълно работа, нямат приходи за този период. Това ще доведе до проблеми с финансовата ликвидност след възобновяване на дейността им. Въвеждането на гратисен период на дължимите осигуровки, ще им помогне за акумулиране на финансов ресурс след отмяната на ограничителните мерки и бързо и пълноценно възстановяване на дейността;

• Единствено НОИ, да заплаща 60% от заплатите и осигуровките на служителите в неплатен отпуск, за дейности, с продължаващи пълни или частични ограничения за дейност и със срок до 3 месеца от отпадане на забраната за работа. Размерът на изплащаното от държавата възнаграждение, ще бъде равен на дължимото обезщетение за безработица, което същите служители биха получавали от НОИ, ако те бъдат освободени и се регистрират като безработни.

• Подкрепа за творците и всички ангажирани в българската култура, чрез допълнителни целеви субсидии, в рамките на минимум 15 процента от бюджета на всяка културна институция. Бърза и облекчена процедура и премахване на ограниченията за подкрепа на самоосигуряващите се лица в областта на културата.

• На освободените служители, от най-засегнатите сектори, които няма да бъдат отново наети, да се предоставят безплатни курсове за преквалификация, допълнителна квалификация езикови, ИТ и други обучения и при успешно полагане на изпитите, да получават допълнително месечно обезщетение от НОИ в размер на 1 минимална заплата за срок до 3 месеца от стартирането на обучението им и до наемането им за работа.

• Всички служители, чиито договори за работа са окончателно прекратени заради ограничаване дейността на, вследствие на изрично разпореждане във връзка с продължаващите извънредни мерки, да получат в кратък срок еднократно обезщетение от държавния бюджет в размер на 1 минимална работна заплата;

• Удължаване на изтичащите срокове за предоставяне на обезщетения за безработица и майчинство с  до 3 месеца, след  отмяната на извънредното положение, ако лицата не постъпят на работа в този период;

• Допълнителен платен отпуск, за работещи родители на деца до 7 години, за времето до възобновяване на дейността на детските заведения.

• Всички клиeнти на търговските банки – физически и юридически лица, ĸoитo имат финaнcoви зaтpyднeния поради ограничение в работата/дейността, в следствие на извънредното положение и ограничителните мерки,  да получат разсрочване и гратисен период до края на 2020г. на плaщaниятa пo ĸpeдити,  без санкции и лихви за просрочие;

• Клиeнтитe – юридически и физически лица, ĸoитo изпaднaт във финaнcoви зaтpyднeния в следствие на ограничителните мерки за заплащане на сметки за основни комунални услуги като вода, ток, парно и тел., срокът за плащане да бъде удължаван с още 1 месец, за всеки отчетен период, за период от 6 месеца след отмяната на извънредното положение;

Прочетете също:

„Малтери Суфле“ прави първата копка на завод за малц в Плевен

Един от трите най-големи производители на малц в света  – „Млатери Суфле”, дъщерно дружество на ...