Начало / Икономика / Върнати решения за отдаване под наем на общински терени  отново влизат за гласуване в ОбС – Плевен

Върнати решения за отдаване под наем на общински терени  отново влизат за гласуване в ОбС – Плевен

Общински съвет – Плевен, ще разгледа отново седем от решенията си, приети на заседанието през м. юни тази година. И седемте са за отдаването под наем на части от имоти – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност.

На заседанието на 25.06.2020 г. с гласовете на всички присъствали в залата съветници бе прието терените да бъдат отдадени за срок от 5 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване. Областният управител Мирослав Петров връща за нова обсъждане седемте решения като посочва, че същите са незаконосъобразни и възразява срещу записаното в тях изискване кандидатите за наематели, участващи в конкурса, „да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен”.

„Решенията касаят отдаване под наем на имоти общинска собственост, които да се ползват за осъществяване на стопанска дейност от спечелилия участник. От това следва извода, че при провеждане на настоящите процедури следва да се спазват принципите на свободната конкуренция и улесняване и насърчаване на извършването на стопанската дейност. Тези принципи са формулирани в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Въвеждането на изискванията – участниците в конкурсните процедури „да не са неизправна страна по договори с Община Плевен“, като основание за недопускане до участие в обявената конкурсна процедура на потенциални кандидати – противоречи на горните принципи и по своя характер се явява необосновано, и противоречащо на нормата на чл.З, ал.З от ЗОАРАКСД“, се казва в мотивите на областния управител. „Независимо от предполагаемата целесъобразност на подобно решение – да се допускат до участие само изрядни към общината контрагенти /като цяло, и платци – в тесен смисъл/, това не е в състояние да неглижира общоважащата забрана на цитираната норма, посочва още Мирослав Петров. Становището му е, че в случая Общинският съвет е въвел допълнителни тежести и ограничения, свързани с участията на лицата в конкурсите. Областният управител посочва още, че заложеният критерий „размер на инвестицията за облагородяване на имота и поддържане на прилежащия терен”, която има 40 % тежест при оценката в конкурса, би могъл да създаде проблеми при неговото прилагане и препоръчва прецизирането му.

Съгласно законовата процедура Общински съвет – Плевен, може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатите за ново обсъждане актове. 

С пълния текст на заповедта на областния управител на Област Плевен за връщане за ново обсъждане на посочените решения, може да се запознаете на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, категория „Документи“/ „Обжалвани актове“.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...