Начало / Икономика / До 31 януари се подават декларации за дължимата такса за водовземане и ползване на воден обект

До 31 януари се подават декларации за дължимата такса за водовземане и ползване на воден обект

Титулярите на разрешителни по Закона за водите до 31 януари следва да представят в Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен (БДУВДР – Плевен) информация с направени изчисления за дължимата такса за предходната 2012 година за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, напомнят от дирекцията. Информацията се предоставя чрез декларация, образецът на която се утвърждава от Министъра на околната среда и водите. Декларациите са пет вида, съобразно целта на водовземане или ползване на воден обект.

В декларацията се попълват данни, съгласно показателите, определени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, определени в глави втора, трета и четвърта от Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, която е в сила от 1 януари2012 г.

Министърът на околната среда и водите утвърди нови образци на декларациите, по които се подава информация в изпълнение на изискванията на чл. 194б от Закона за водите. Същите са публикувани в страницата на Басейнова дирекция – Плевен – www. bd-dunav.org, раздел „Административни услуги”, подраздел „Такси и банкова сметка”: www.bd-dunav.org/content/administrativni-uslugi/taksi-i-bankova-smetka/

Таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване са годишни и се заплащат не по-късно от 31 март на следваща година за преходната. Заплащането се извършва само по банков път. В платежните документи задължително се изписва титуляра на разрешителното, БУЛСТАТ/ЕГН, номерът на разрешителното, периодът, за който се внася таксата, основанието за плащане (видът на таксата) и че таксата е по Закона за водите.

Горепосочените изисквания се отнасят и за операторите, които имат издадени комплексни разрешителни по реда на Глава седма от Закона за опазване на околната среда.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...