Начало / Общество / След месец прекъсване Постоянните комисии в ОбС-Плевен отново ще заседават

След месец прекъсване Постоянните комисии в ОбС-Плевен отново ще заседават

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен се събират за заседания този месец по преписки и предложения, които ще стоят на вниманието на местния парламент на сесията следващата седмица. Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната и в частност в Плевен заседанията на комисиите през април бяха отменени. По тази причина част от преписките, по които няма произнасяне, са включени в дневните редове за този месец.

Две от комисиите – ПК по “Стопанска политика и транспорт” и ПК по „Бюджет и финансова политика”, ще се запознаят този месец с годишните финансови отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие в Община Плевен. Такива са представили: „ДКЦ ІІI – Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІ – Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Тибор” ЕАД, „Инжстрой” ЕООД и „Паркстрой“ ЕООД. Същите са внесли и финансови справки за първото тримесечие на 2020 г.

Заседанията на постоянните комисии в ОбС – Плевен започват от утре /четвъртък/ и ще се провеждат в Заседателната зала на Община Плевен както следва: 

21 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 15 точки. Едно от предложенията, които комисията ще обсъжда, е изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието. На заседанието ще бъде представено искане и от таксиметрови шофьори в общината във връзка с мерките, наложени по време на извънредното положение, и становище от кмета на Общината по преписката. Част от дневния ред и е предложение от Управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД относно транспортната схема.

 ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов се събира от 15,30 ч. по дневен ред от 13 точки. Две от точките касаят общински наредби – обсъждане на Наредба за условията и реда за ползване на общинските спортни обекти и промени в общинската Наредба №14 за търговската дейност на територията на община Плевен. Пред комисията ще бъде представено и становище на главния архитект на Община Плевен във връзка с предложени промени в Наредба №15, регламентираща реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен.

ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева заседава от 16,30 ч. по три предложения. Комисията ще се запознае с предложената промяна на Наредба №14 и  предложение за изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен. Ще бъде разгледано и искане за отпускане на средства, необходими за съществуването на Клуба на културните дейци в Плевен.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 17,00 ч. по 15 точки. Дневният ред включва: Предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г.; Предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг; Допълнение на решението от априлското заседание за подкрепата на  наематели и ползватели на общински обекти за времето на извънредното положение; др.

26 МАЙ /ВТОРНИК/

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов се събира от 14,00 ч. по 13 точки. Комисията ще се запознае с предложение за продажба на общински поземлени имоти в землището на Плевен, към които има проявен инвестиционен интерес. Ще разгледа и предложение за изменение на Инвестиционната програма на Общината за 2020 г. Част от дневния ред е и преписка от ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен, относно възможност училището да кандидатства с проект за предоставяне на финансова помощ за саниране на сградния фонд на учебното заведение. Искането е за даване на съгласие от страна на местния парламент за това. Съветниците ще се запознаят и с отговор от кмета на Община Плевен относно инвестиционно намерение на дружество за изграждане на фотоволтанична електрическа централа върху посочени от дружеството поземлени имоти с начин на трайно ползване ”пасище”, публична общинска собственост.

ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж.Йордан Василев заседава от 15,00 ч. Дневният ред на комисията включва 16 точки. Сред тях са: Предложение за определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 г.; Предложение за изменение на Решение №063/30.01.2020 г. – Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Общината през 2020 г.; Предложения за подробни устройствени планове; др.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. Евгения Бързашка е насрочила заседанието си за 16,00 ч. Съветниците в комисията ще се запознаят с постъпили до момента заявления за финансово подпомагане със средства от общинския бюджет.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов се събира от 17,00 ч. по 6 точки. И в това заседание комисията ще разгледа предложената нова Наредба за условията и реда за ползване на общински спортните обекти. Ще се запознае и с писмо от сдружение ФК „Плевен“ относно предоставяне на изграден мини футболен терен в Плевен за безвъзмездно ползване.

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на комисиите, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец май 2020 – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-may-2020-g

Прочетете също:

Предстои избор на превозвачи по четири автобусни линии от квотата на Община Плевен

Да бъде обявена обществена поръчка за превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната ...