Акценти
Начало / Общество / 35 точки ще обсъжда Общински съвет – Плевен на 29 август

35 точки ще обсъжда Общински съвет – Плевен на 29 август

По 35 точки ще дебатират общинските съветници в края на този месец. Заседанието на Общински съвет – Плевен ще се проведе на 29 август от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова” с предложение за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №33 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Йордан Грижов – Общински съветник от ПП „ГЕРБ“

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 на Общински съвет – Плевен за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Преразглеждане на Решение №1425 по Протокол №57 от 25.07.2019 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на Област Плевен.
 2. Предложение относно отмяна на Решение №1393/27.06.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт“

 1. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно осигуряване на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Плевен за 2019 година за Общински футболен клуб „Спартак Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на проект на Споразумение за общинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, одобрен с Решение №1411/25.07.2019 г. на Общински съвет – Плевен и одобряване на нов проект на Споразумение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2019/2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Търнене, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната 2019/2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Плевен и Плевен – Бъркач от Републиканската и Областната транспортни схеми, от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно допълнение на Решение №627/27.06.2013г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение №1268/28.03.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение 1298/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собствениците на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.661.1106 – УПИ ХІІ-9277, кв.51, отреден за жилищно строителство, по плана на град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „АДИБОР“ ЕООД, чрез продажба на общинския дял от недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Средна гора“ №1,3,5.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на застроен общински имот на собственика на законно построена върху него сграда – УПИ ІІ, кв.40, по плана на град Плевен, поземлен имот с идентификатор 56722.661.504, находящ се на ул. „Христо Ясенов“ №23, град Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ V-66 с площ 800 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот УПИ ХVІІІ-66 с площ 870 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение №792/30.11.2017 г. н Общински съвет – Плевен и продажба на общински недвижим имот – ид.ч. от дворно място и втори етаж от жилищна сграда на ул. „Васил Левски“№168/ул.“Дойран“ №53а, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно учредяване право на строеж на подземно застрояване под пешеходна улица между ОК 632б – 632в – 632г, разположена между кв.36а и кв.36б, по плана на град Плевен, със застроена площ 116,00 кв.м.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение – мобилна каравана за продажба на закуски.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилион.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение №1330/30.05.2019 г. на Общински съвет – Плевен за разделяне и промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 67088.316.13, находящ се в землище в град Славяново.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 155.6 в местността „Габровец“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.483 в местността „Плочата“ в землището на град Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 155.12 в местността „Габровец“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор 73674.204.10, в местността „Обръща“ в землището на с. Търнене.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 305.313 и 305.512 в местността „Осман Пашова табия“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор 73674.204.21 в местността „Обръща“ в землището на с. Търнене.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Питане от Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна“ с вх.№ОбС-1844/16.08.2019 г.
 2. Питане от Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна“ с вх.№ОбС-1845/19.08.2019 г.
 3. Питане от Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна“ с вх.№ОбС-1848 /19.08.2019 г.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА общинските съветници са длъжни да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

На основание чл. 46, ал.3 от ЗМСМА кметовете на кметствата се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до кметството.

Прочетете също:

В Плевен ще посрещнат българското формирование, участвало в операцията АЛТЕА

В четвъртък, 9 март, в Плевен тържествено ще бъде посрещнато военно формирование от Военните сили ...