Начало / Образование / Шест професионални гимназии в Плевен и една в Кнежа модернизират образователната си среда по ОП „Региони в растеж”

Шест професионални гимназии в Плевен и една в Кнежа модернизират образователната си среда по ОП „Региони в растеж”

С официална церемония „Първа копка” на 18 ноември в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в Плевен ще бъде даден  стартът на изпълнението на договор, по който ще се извърши модернизация на образователната инфраструктура на три професионални училища в Плевен – Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“, Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски“ и Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“.

 Договорът е на стойност 2 346 624,60 лв. с вкл. ДДС и е сключен в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0007-С01 „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

В Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ ще бъде извършен вътрешен ремонт на помещенията, които гимназията ползва в сградата на Професионалната гимназия по транспорт и в общежитието. Ще бъде изграден нов физкултурен салон и външен асансьор. С изпълнението на проекта в учебния корпус ще бъде създадена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

В Професионална гимназия по транспорт „Цветан Лазаров“ е предвиден ремонт и енергоспестяващи мерки на работилниците; вътрешен ремонт и енергоспестяващи мерки на част от общежитието; обновяване на спортните площадки и районното осветление; оформяне на прилежащото пространство, учебения полигон и оградата на училището.

В Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Георги Стойков Раковски” предстои да се изготви инвестиционен проект във фаза технически проект и издаване на разрешение за строеж. Допълнително ще се възложи изпълнението на СМР за: модернизиране на учебния корпус и общежитието на гимназията, което включва енергоспестяващи мерки, вътрешен ремонт, електро- и отоплителна инсталация, санитарни възли, включително и за хора с увреждания, спални помещения; изграждане на асансьор за хора с увреждания;

По същия проект предстои модернизиране на образователната структура на други две професионални училища в Плевен:  Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“и Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване. Договорът е на стойност 1 926 732,00 лв. с вкл. ДДС.

В Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров” е заложено цялостно обновяване на учебния корпус, което включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на сградата, ремонт на покрива и подмяна на електроинсталацията; изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване и мълниезащита; създаване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания; подобряване на прилежащата инфраструктура;

В Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване се предвиждат мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на помещения на учебната база на гимназията, с които ще се постигне цялостна модернизация на образователната институция и създаване на съвременна база за професионално обучение.

По проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“ също се предвижда да бъдат финансирани ремонтни дейности в Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен и в Професионална гимназия по механоелектротехника „Христо Смирненски” в Кнежа.

В ПГ по механоелектротехника в Плевен ще бъдат финансирани енергоспестяващи мерки и ремонт на учебния блок,  административната част и на учебно-производствения корпус и физкултурния салон. Включена е също подмяна на ВиК и електрическата инсталации;  основен ремонт на отоплителната инсталация и котелното;  обновяване на спортната площадка; изграждане на пожароизвестителна инсталация с оповестяване;

В ПГ по механоелектротехника в Кнежа също са предвидени мерки за енергийна ефективност на сградния фонд, както и вътрешен ремонт на учебните сгради и учебната работилница. Изцяло ще бъде подменена дограмата в учебната работилница и частично в учебната сграда. Подмяна ще бъде извършена и на отоплителната инсталация в учебната сграда и административната сграда.  Предвидено е също създаване на нови санитарни възли, включително и на такива, пригодени за ползване от хора с увреждания в административната сграда и учебната работилница. Изцяло ще бъдат подменени покривите на гимназията и ще бъде оформена прилежащата инфраструктура.

Срокът  на договора за за целия проект е  59 месеца, които изтичат на 17 декември 2021 г. Стойността на договора е 18 577 000 лв., от които 15 773 450 лв. са финансиране от ЕС, а  2 783 549 лв. са средства от националния бюджет.

Прочетете също:

Тази вечер отново третират срещу комари в Плевен

Второ допълнително третиране срещу увеличената след продължителните дъждове популация на комари ще се проведе тази ...