Начало / Общество / Успешeн проект за безопасен труд

Успешeн проект за безопасен труд

„Инжстрой” ЕООД – Плевен е фирма, специализирана в строителството на улични, канализационни, водо-, газо- и топлопроводни мрежи, улични и тротоарни настилки. Една от първите фирми в региона, възползвали се от безвъзмездната финансова помощ по схема „Безопасен труд”, успешно реализирайки проект ”Здраве и безопасност – конкурентоспособност и устойчиво развитие на „Инжстрой“ ЕООД “. Проектът се реализира в рамките на 12 месечен период и е на стойност 54 704,37лв, като 44 758,12лв. е финансирането от Европейския социален фонд /ЕСФ/,  а 9946,25 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие /ЕФРР/.

Здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/ днес представляват един от най-важните аспекти в политиката на Европейския съюз. Общата цел на проекта е подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при спазване на нормите и изискванията на законодателството, повишаване качеството на работната сила чрез реализацията на инвестиции в увеличаване производителността на заетите, като сигурен начин за повишаване на ефективността на производството. Фирма „Инжстрой” ЕООД е сертифицирана по стандарта за безопасен труд BS OHSAS 18001:2007, с което демонстрира ангажираността си за безопасна работна среда и защита на своите работници и служителите и други заинтересовани страни.

В рамките на проекта беше закупено ново специализирно облекло и лични предпазни средства, бяха анализирани основните рискове за здравето на работещите. Изведени са добри практики и са индентифицирани проблемните звена, както и потребности от усъвършенстване, обучение и развитие. Модернизирана е материално-техническата база на предприятието с оглед съответствие със съвременните изисквания за здраве и безопасност при работа в сектора.

Екипът на компанията е категоричен, че изпълнението на проекта допринесе за значително подобряване на безопасните условия на труд и за повишаване на осъзнатостта на работещите за рисковете при изпълнение на трудовите процеси и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02.0055

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. Инжстрой ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...