Начало / Икономика / Тече едномесечният срок за предложения и становища по План-сметката за такса битови отпадъци за 2023 г.

Тече едномесечният срок за предложения и становища по План-сметката за такса битови отпадъци за 2023 г.

На сайта на Община Плевен е публикувана Информация относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 година и Размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2023 година. https://pleven.bg/bg/obyavleniya/uvedomlenie-za-plan-smetka-za-taksa-bitovi-otpadatsi-za-2023-godina

В 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, може да се правят предложения и да се изказват становища по план-сметката, информират от общинската администрация.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. „Възраждане“ № 4 или на e-mail адрес: [email protected].

В публикуваната информация се посочва, че съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета план-сметка за всяка дейност. План-сметката следва да включва необходимите разходи за: закупуване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране (включително разделно) на битови отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и 64 от ЗУО и за почистване на териториите, предназначени за обществено ползване.

Действащата в момента такса за битови отпадъци в община Плевен е определена с решение на Общинския съвет през 2015 г.

Според прогнозите през 2023 г. разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата и депонирането на отпадъците ще се повишат спрямо 2022 г., е видно от информацията на сайта на Община Плевен.

Ако за периода от 01.11.2021 г. до 31.10.2022 г. за сметосъбиране и сметоизвозване са изразходени  3 653 719,69 лв. с ДДС, то за 2023 г. за същата дейност ще са необходими 4 100 000 лв. с ДДС.

Увеличение е заложено и при разходите за поддържане на чистотата  – от 3 640 570,11 лв. с ДДС  на 4 500 000 лв. с ДДС. -.

През следващата година Общината ще трябва да прави и отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците  и те ще са в размер на 131 500 лв., както и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците  в размер на 4 750 000 лв. Заложени са и 2 млн.лв. възстановяване от РИОСВ.

При третирането на отпадъци в Регионалната система няма да има съществена промяна в разходите според прогнозата в план-сметката за 2023 г. Но се предвижда увеличение на цената на услугата извозване на куб.м. отпадъци при подаване на декларации по чл. 22 от Наредба № 17 на Общински съвет – Плевен. Към момента действащата цена е  52,00 лв./ 1 куб. м.,  а  за 2023 г.  цената на тази услуга  реално ще възлиза на 60  лв. , само  в резултат на увеличения размер на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците на 95 лв./тон.

Заложените приходи за следващата година от такса битови отпадъци  са в размер на 7 400 000 лв., като към тази сума ще бъдат прибавени и 2 000 000 лв. възстановени отчисления от РИОСВ. Разходите са в размер на 15 869 500 лв. Разликата  между прогнозните приходи от Такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО са за сметка на други местни приходи на Община Плевен, е посочено в  План-сметката за 2023 г. за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...