Акценти
Начало / Икономика / Такса смет в община Плевен остава без промяна през 2021 г., реши Общинският съвет

Такса смет в община Плевен остава без промяна през 2021 г., реши Общинският съвет

С 38 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общински съвет – Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2021 г. Такса битови отпадъци за населените места в общината остава без промяна и следващата календарна година, реши Общинският съвет.

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2021 г.и са съответно следните:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

  • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
  • за кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – в размер на 29,06 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем“.

За периода 01.11.2019 г. – 31.10.2020 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в общината са 3 313 389 с ДДС. Честотата на извозване за гр. Плевен е ежедневно в жилищните квартали и централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуални съдове за отпадъци на фирми и граждани. Обслужват се и обектите в парк „Кайлъка” и в местностите Стража и Текийски орман. За с. Буковлък кратността на обслужване е 7 дни, за гр.Славяново и другите села в общината – на 10 дни.

През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 55 544 т смесен битов отпадък от община Плевен, се посочва в документа. За компостиране са постъпили съответно 6 554 т зелени и биоразградими отпадъци. За рециклиране са отделени 11 105 т отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2021 г.:

При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори по почистване и третиране на отпадъците, както и завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с качественото и редовно почистване на улиците. В тази връзка прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2021 г. е 3 360 000 лв. с ДДС. За почистване по райони в града – на улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 4 500 000 лв. с ДДС. Общо записаните прогнозни разходи в План-сметката за приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2021 г., са 13 171 500 лв.

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...