Начало / Образование / Съветниците приеха точкова система и стриктни правила за записване в детските градини

Съветниците приеха точкова система и стриктни правила за записване в детските градини

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен прие на своето заседание Общинският съвет. Наредбата обхваща целия процес по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от детските градини на територията на община Плевен.

В нея се посочва, че в детските градини могат да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. Предучилищното образование се организира в четири възрастови групи, за които ще важи целогодишен прием при налични свободни места. Свободните места за всяка възрастова група ще се обявяват от директора на детското заведение на информационни табла за родители в детските градини и на страницата на Община Плевен. Документите за прием в яслени и първи групи ще се подават от 1 януари до 22 април на текущата година, за което ще се издава входящ номер. Резултатите с приетите деца от първо класиране ще става на 29 април, а родителите ще имат време да декларират писмено желанието си за записване на детето в срок до 13 май. Свободните места след първо класиране ще се обявяват от директорите на детските заведения съответно на 14 май и в срок до 23 май. Неприетите ще могат да подават документи за второ класиране в детските градини, в които има свободни места. Резултатите от него ще се изнасят на 30 май, а записването ще е до 10 юни. Подлежащите на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 години ще подават документи до 30 август.

Класирането при приема на децата ще става по точкова система, описана подробно в Трети раздел на Наредбата. Общият брой точки е сбор от основни и допълнителни критерии. Основните критерии са три. За постоянен или настоящ адрес на територията на община Плевен на родителите се получават съответно по 3 и 2 точки. За родител, който е редовен студент във ВУЗ на територията на община Плевен, наредбата предвижда 2 точки. Допълнителна точка се получава, ако детето е посещавало ясла на територията на общината най-малко 6 месеца преди записването.

Няколко са допълнителните критерии, които увеличават броя на точките. 6 точки получава дете сирак, а 3 точки полусирак. Дете с трайни увреждания над 50% ще получава 5 точки. За близнак наредбата предвижда 2 точки, а за трето и следващо дете в многодетно семейство по 1 точка. За друго дете на същите родители, което посещава същото детско заведение, наредбата предвижда 2 точки. 3 са отредените точки за дете, настанено в приемно семейство, семейство на роднини или близки, с мярка „полицейска закрила” или дете от Център за настаняване от семеен тип. Толкова са и точките за дете, на което поне един член на семейството е със степен на увреждане над 70% по решение на ТЕЛК, както и за дете на неизвестен родител или родител с отнети родителски права.

Прочетете също:

Разрешение за строеж на нова сграда за училище „Валери Петров” издаде Община Плевен

Издадено е разрешението за строеж на нова сграда за основното училище „Валери Петров”, съобщи Главният ...