Начало / Икономика / Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник”

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник”

ОБЯВА

За прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване:
BG06RDNP001-19.310 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ” № 4 от 18.11.2019 г. и чл. 62, т. 4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИКобявява процедура за прием на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ  Долна Митрополия – Долни Дъбник“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

 1. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата:

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността, създаване на добавена стойност и откриване на нови работни места за предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Долна Митрополия – Долни Дъбник“ чрез:

1.1. По-добро използване на факторите за производство;

1.2. Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

1.3. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

1.4. Постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);

1.5. Подобряване опазването на околната среда.

 1. Наименование на мярката от СВОМР:

Мярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

 1. Допустими кандидати

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

3.1. Регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро;

3.2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

3.3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2., регистрирани по ТЗ или ЗК.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

Критерии за допустимост:

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл. 18 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 1. Допустими дейности:

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

4.1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или

4.2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или

4.3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или

4.4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или

4.5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или

4.6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или

4.7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или

4.8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или

4.9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или

4.10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 1. Допустими за финансова помощ са следните разходи:

Допустими за финансова помощ са разходи:

 1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията;

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси;

в) опазване компонентите на околната среда;

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса;

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

 1. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 2. закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
 3. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 4. изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 5. материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно Приложение № 1 към Раздел 8.2 мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.,; включително чрез финансов лизинг;
 6. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 7. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 8. за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 9. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.
 1. Период за прием:

Първи прием

Начален срок: 18.12.2019 г.

Краен срок : 17.03.2020 г. 17:00 ч.

Втори прием – при наличие на неусвоен остатък от първия прием.

Начален срок: 01.06.2020 г.

Краен срок : 30.08.2020 г. 17:00 ч.

 1. Място на подаване на проектни предложения:

Подаването на проектни предложения по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице .

 

 

 

 

 1. Бюджет на приема:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Национално съфинансиране
390 000 лева 351 000 лева 39 000 лева
100 % 90 % 10 %

 

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР по първи прием – 390 000.00 лева.

Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от Стратегията за ВОМР по втори прием – неусвоения остатък от първия прием.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 20 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 200 000 лева.

Важно! Общите допустими разходи включват безвъзмездната финансова помощ и съфинансирането от страна на кандидата.

Безвъзмездна финансова помощ:

 • Минимален размер на БФП:

– за БФП от 40 % – 8 000,00 лв.

– за БФП от 50 % – 10 000,00 лв.

 • Максимален размер на БФП:

– за БФП от 40 % – 80 000,00 лв.

– за БФП от 50 % – 100 000,00 лв.

 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:
Постъпилите проектни предложения се оценяват в съответствие със следните критерии за подбор от СВОМР:
Критерии за ОЦЕНКА Точки
1.      Проекта е за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори 30
2.      Проекта предвижда инвестиции за въвеждане на нови енергоспестяващи технологии 10
3.      Иновации – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт – над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието 10
4.      Проекта включва преработка и производство на биологични продукти 10
5.      Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията

·         Проекти от кандидати, които до момента на кандидатстване не са извършвали дейност и чрез инвестицията ще създадат определен брой работни места:

– до 2 работни места – 10 т.      –  над 2 работни места – 20 т.

·         Проекти от кандидати, които към момента на кандидатстване извършват дейност и чрез инвестицията ще запазят съществуващите (към края на предходната календарна година) и ще създадат определен брой нови работни места:

-до 2 работни места – 10 т.         – над 2 работни места – 20 т.

20
6.      Проектът включва преработка на произвеждани в района земеделски продукти. 20
                                                                                                Общ брой точки: 100

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

 

 1. Лица за контакт и място за достъп до подробна информация:

Централен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:  гр. Долна Митрополия, ул. „Куба“ № 2, вх. А.

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. 1. Ивалина Митова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5150

 1. 2. Нина Петрова – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5151

 

Спомагателен офис  на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник:  гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев“ № 59

Работно време: от понеделник до петък, от 8:30 до 17:00 часа. 

 1. Дилян Михайлов – Експерт по прилагане на СВОМР

Телефон: 087 774 5152

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от  две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по приема.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на следната електронна поща: [email protected] , като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“: http://migdmdd.eu/  и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

 

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg,  лично от законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице.

 

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...