Начало / Икономика / Правителството прие регионалните планове за развитие

Правителството прие регионалните планове за развитие

Правителството прие регионални планове за развитие на шестте региона в България – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен и Югоизточен, съобщиха от правителствения пресцентър. Те са за периода 2014-2020 год. и са част от пакета документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Плановете още определят визията, средносрочните цели и приоритети за устойчиво и интегрирано регионално и местно развитие на територията на района при запазване на регионалната идентичност, културно богатство и многообразие, в съответствие с европейските и националните цели на регионалната политика и съобразно специфичните характеристики и потенциал за развитие на районите.

Във визията за развитие на Северозападния район, в който влизат областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана, е залегнал стремежът за преодоляване на същественото социално-икономическо изоставане и сериозните структурни и демографски проблеми чрез подходящи инвестиции в свързващата инфраструктура и укрепване на потенциала за растеж, създаващи предпоставки за догонващо развитие в национален и европейски мащаб. Стратегическата част на Регионалния план за развитие е съобразена с приоритетите на Дунавската стратегия на ЕС, в рамките на които се търсят съвместни дейности и проекти на дунавските държави, свързани с подобряване на достъпността, транспортните връзки и комуникации по и към Дунава, туризъм, култура, мултикултурен диалог и съхраняване на регионалната идентичност и богатото културно наследство.

Ще припомним, че на 26 юни членовете на Областния съвет за развитие гласуваха приемането на Областната стратегия за развитие на Област Плевен за периода 2014 – 2020 год., в която са формулирани седем приоритетни области. Именно в тях трябва да бъдат фокусирани инвестиции и подкрепа от институциите с оглед подчертаване на силните, ограничаване на слабите страни, използване на възможностите и неутрализиране на заплахите за развитието на областта.

Като част от подобряването на условията за земеделие, което е посочено от най-голям брой жители на областта като основна и първа приоритетна област, е записана реализацията на ключов проект за развитие на текстилен клъстер „Коприна” в Долна Митрополия. Целта му ще е да възстанови бубарството и производството на естествена коприна. Като ключов проект за научната и развойна дейност в подкрепа на земеделието и свързаните отрасли пък е записано изграждането на Интер-университетски кампус с технологичен парк в Плевен.

Съществено влияние върху повишаване на размера на инвестициите в Плевенско и на заетостта ще изиграе проектирането и изграждането на индустриални зони със съпътстваща инфраструктура както в Плевен, така и в още няколко по-големи града, както и рестарта на строителството на АЕЦ „Белене”, е записано още в Стратегията за развитие.

В доста обемния документ като приоритетна област 4 е записана и грижата за здравето на хората в региона, което ще се постигне чрез надграждане потенциала за развитие на Плевен като здравен център с по-висока значимост. Тук влизат и проектите за ремонт и оборудване на болници, развитие на система от паркове за отдих, изграждането на система от обекти за масов и професионален спорт, както и на многофункционалната спортна зала в Плевен, която за момента си остава дългогодишна мечта.

Ключов проект за следващата пета приоритетна ос История и култура е развитието на  преминаващия през областта Дунавски културен маршрут (според концепцията Културните коридори на Югоизточна Европа). Вторият акцент в това направление ще е създаване на трансгранична туристическа дестинация  „Римският път на император Траян”, включително реставрация, консервация и възстановяване на Археологически резерват „Улпия Ескус”.

„Природа за бъдещите поколения” е именувана приоритетна област 6 в Областната стратегия за развитие и в основата на концепцията за устойчиво развитие е опазването на природата е в основата. Мерките са с акцент върху подобряване на компонентите на околната среда, защитата на природното наследство и популяризиране на биологичното разнообразие.

Последната приоритетна област седем обхваща широк спектър от необходими интервенции, които се отнасят до базовите услуги, урбанизираната среда и развитието на партньорства.

Най-скъпият ключов проект, който ще трябва да се реализира в периода 2014 – 2020 год., е за реформите във ВиК сектора. Той включва и изграждане на хидровъзел “Черни Осъм” за водоснабдяване на градовете Троян, Ловеч и Плевен и е с индикативна стойност 300 млн. лв. Целта на проекта е да разреши дългогодишните проблеми в обезпечаването на населението и населените места с питейна вода, както и отвеждането и пречистването на отпадните води.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...