Начало / Общество / Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават днес и утре

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен ще заседават днес и утре

В два последователни дни – понеделник и вторник, Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания в подготовка на предстоящото заседание на местния парламент на 27 октомври.

Днес, 24 октомври, ще заседава ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж. Йордан Василев. Комисията ще заседава по дневен ред от 13 точки. Предстои да бъде разгледано предложение за актуализация на Стратегическата карта за шум на град Плевен, както и схема за разполагане на преместваеми обекти и провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост. Ще бъде обсъдено и предложение за даване на съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, проектирани в плана за земеразделяне и включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 г., както и определени цени за ползването на тези имоти. Този месец има внесени и нови предложения, свързани с реализацията на проекти за фотоволтаични електроцентрали на територията на общината.

Във вторник, 25 октомври, ще заседават пет от постоянните комисии – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика“ и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Свилен Трифонов ще разгледа две предложения – за допълване на списъка с обектите публична общинска собственост в община Плевен с обект „Детска градина Малина“ – с. Ясен, и второто – учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „ЛИК – 1959“, гр. Плевен върху общински недвижим имот.

В ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов ще обсъждат: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на павилион на спирка за градския транспорт (до читалище „Извор 1959“); Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен през 2022 г., раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде“; Разглеждане и утвърждаване на списък с общински жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18 на Общинския съвет, както и определяне на продажни цени на жилищата; Приемане на решение по постъпило предложение от НАП – ТД София, за възлагане в собственост на Община Плевен на недвижим имот след проведена трикратна публична продан без определяне на купувач; Предложение за закупуване на сгради, построени върху общински поземлен имот в с. Опанец; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов ще разгледа предложение за провеждане на процедура/и по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Плевен, маршрутно разписание от републиканската транспортна схема, от квотата на Община Плевен“. Ще бъде разгледана и точка за промяна в общинската транспортна схема, както и постъпило заявление за актуализиране на цени за таксиметровия превоз в общината.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков ще заседава по 12 предложения. Сред тях са: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период; Предложение относно средства, предоставени на Община Плевен с Постановление на Министерски съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините; Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения на територията на общината; др.

В дневния ред на ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов са включени четири точки – разглеждане на предложение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на общината, предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „ЛИК – 1959“ върху общински недвижим имот на ул. „П.Р.Славейков“ №23, предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения и четвърта точка – отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на павилион, на спирка за градския транспорт в Плевен.

Всички точки и преписки, включени в дневните редове на постоянните комисии за м. октомври, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец октомври 2022 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-oktomvri-2022

Заседанието на Общински съвет – Плевен е насрочено за 27 октомври (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 31 предложения и питане от общински съветник .

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...