Начало / Общество / Общинският бюджет влиза за гласуване на 26 януари

Общинският бюджет влиза за гласуване на 26 януари

На 26 януари ще се проведе първото заседание за тази година на Общински съвет – Плевен. В предварителния дневен ред са включени 26 точки, като една от най-важните е гласуването на Бюджет 2017 на Община Плевен.

В дневния ред са включени  за разглеждане и гласуване на Правилник за устройството и дейността на Регионален военноисторически музей – Плевен, в какъвто беше трансформирана досегашната Дирекция „Военноисторически музеи”, и Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен. В две последователни точки са отчетът за резултатите от управлението и разпореждането с общинска собственост през 2016 г. и предложението за Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Плевен за 2017 година.

Преди дебатите по бюджета съветниците ще трябва да гласуват нова структура на Администрацията на Община Плевен.

Като девета точка е включено предложението на общинския съветник от „Атака” – Адриан Асенов, за предоставяне на допълнителни средства за ОУ „Васил Левски” – Плевен.

Също с отпускане на допълнителни средства е свързано предложението на председателя на ПК „Здравеопазване и социална политика” – д-р Калин Поповски. Той внася предложение за отпускане на 25 000лв. за осъществяване на проект „Стратегия за развитието на профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания в детско юношеска възраст в „МЦРСМ І-Плевен” ЕООД, гр. Плевен.

Пак по предложение на ПК „Здравеопазване и социална политика” съветниците ще обсъдят и гласуват  участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Клъстер за развити и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина”.

В дневния ред са включени и две точки, касаещи ползването на дървесина от територии, собственост на Община Плевен и начина на трайно ползване на пасища, мери – публична общинска собственост в трайни насаждения и провеждане на процедура за отдаването им под аренда.

Като предпоследна точка в предварителния дневен ред е предложението относно решение за недопускане заселване на бежанци и мигранти на територията на Община Плевен. Вносител на предложението е д-р Калин Поповски в качеството му на  Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”.

Заседанието на ОбС- Плевен ще се проведе както обичайно от 9 часа в зала „Гена Димитрова“.

 

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...