Акценти
Начало / Общество / Община Пордим набира желаещи за Доброволното формирование

Община Пордим набира желаещи за Доброволното формирование

Община Пордим набира доброволци за Доброволното формирование на територията на общината. Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано. Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да членуват в доброволните формирования.

Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на община Пордим за членство в доброволното формирование съгласно приложение, публикувано на сайта на Общината. Към заявлението се прилагат следните документи: формуляр за кандидатстване по образец; медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; свидетелство за съдимост; копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност; писмено съгласие на работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение; декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Желаещите да станат доброволци, следва да подадат по описания ред документите си в Центъра за административно обслужване на Община Пордим до 18.12.2015 г.. При изпълнение на задачи за защита при бедствия, доброволците от Доброволните формирования получават възнаграждение, съгласно Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия.

Прочетете също:

В Плевен двойно повече ученици ще се обучават за дрогеристи по австрийска програма

От учебната 2022/2023 година в Плевен двойно повече ученици ще започнат обучението си по перспективната ...