Начало / Общество / Община Плевен приема документи на възрастни и хора с увреждания за почасова патронажна грижа

Община Плевен приема документи на възрастни и хора с увреждания за почасова патронажна грижа

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,Община Плевен започна прием на заявления от кандидат – потребители на почасови здравно-социално услуги.

Одобрените лица ще получават подкрепа за разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и за дейности, насочени към подобряване на качеството им на живот, в зависимост от конкретното състояние и необходимост. Услугите ще се предоставят почасово или по заявка при доказана нужда.

За патронажна грижа по проекта могат да кандидатстват възрастни хора и лица с увреждания от всички селища  в община Плевен. Продължителността на услугите е до 12 месеца, считано от месец май 2020 г.

Персоналът, който ще осъществява услугите, включва: социални работници, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и домашни санитари. На всички кандидат-потребители подали заявления, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите, чрез посещения в дома.

В основните дейности, предоставяни по проекта са: медицинско наблюдение, измерване и регистрация на витални показатели, извършване на манипулации, съдействие за изготвяне на изследвания, медицинска рехабилитация, назначена от физиотерапевт, съдействие при получаване на технически помощни средства. На одобрените за патронажна грижа ще бъде осигурено също почистване на дома, помощ при поддържане на лична хигиена, обличане, събличане, пазаруване, плащане на сметки, придружаване, насърчаване на комуникацията и поддържане на социални контакти и други съобразно индивидуалните потребности. Предвидена е също психологическа подкрепа и консултиране.

Всяко лице от целевата група може да получава здравно–социални услуги до 2 часа на ден.

За патронажна грижа по проекта могат да кандидатстват хора над 65 години с ограничения или в невъзможност от самообслужване и лица от 18 до 65 г. с увреждания с определени от ТЕЛК проценти трайно намалена работоспособност.

Необходими документи за подаване от страна на кандидат – потребителите са заявление по образец, документ за самоличност, документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – когато е приложимо, експертно решение на ТЕЛК / НЕЛК (копие) – когато е приложимо, протокол от ЛКК – когато е приложимо, епикриза и други медицински документи, документ за настойничество / попечителство или пълномощно да се представлява лицето, желаещо да ползва услугата (копие) – когато е приложимо, декларация за съгласие за обработване на личните данни (образец,  Приложение № 2А), декларация, че към момента на кандидатстването не ползва друга подобна социална услуга (образец,  Приложение № 6А).

Образците на заявленията са достъпни като прикачени файлове в сайта на Община Плевен www.pleven.bg  .

Заявления се приемат до 25.02.2020 г. всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. в Център за социални услуги на адрес:  гр. Плевен, ул. „Ген.- лейт. Атанас Стефанов“ № 4, (бившата ул. „Хемус“)

Допустимо е подаване на нови заявления и след обявения срок.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...