Акценти
Начало / Общество / Няма тревожни симптоми за негативни тенденции в прокурорската работа в Плевенско

Няма тревожни симптоми за негативни тенденции в прокурорската работа в Плевенско

На територията на Плевенски съдебен окръг липсват тревожни симптоми за негативни тенденции в прокурорската работа. Това сочат обобщените статистически данни от отчета на Окръжна прокуратура Плевен.

За периода от 1 януари до 31 декември 2012 год. в ОД на МВР Плевен са регистрирани 3 877 криминални престъпления при 4 179 за 2011 год. и 4 233 за 2010 год., което е забележим спад относно броя на регистрираните престъпления. В структурата на криминалната престъпност на територията на област Плевен, както и в цялата страна, преобладаващи са престъпленията против собствеността – 65% от общия брой престъпления, второ място заемат общоопасните престъпления – 23%. През 2012 год. са разкрити 1 633 престъпления, в процентно отношение разкриваемостта е 42,12%, което от своя страна е с 3 % по-малко спрямо 2011 год.

През изминалата година Окръжна прокуратура Плевен и Районните прокуратури в Плевен, Червен бряг, Левски, Никопол и Кнежа са запазили тенденцията на постигнатите добри резултати като за периода са наблюдавани общо 11 879 преписки. Най-натоварена в това отношение е Районна прокуратура Плевен, следвана от тази в Червен бряг, на последно място пък е Никополската.

Досъдебните производства бележат леко нарастване през 2012 год., има ясно доловим спад в броя на образуваните производства. Това се дължи на намалелия брой регистрирани в МВР престъпления, за които са събрани достатъчно данни за образуване на досъдебни производства, подчертават от прокуратурата. От там допълват, че в района на Окръжна прокуратура Плевен са наблюдавани общо 6 досъдебни производства, по които обвиняеми лица са служители на МВР, от които 5 са новообразувани.

Забелязва се незначително увеличение на инстанционните преписки като изготвянето на качествени и обосновани актовете от прокурорите от по-долустоящите прокуратури води до по-малко обжалвания. Почти двойно намаление се наблюдава при незабавните производства, леко увеличение има пък при бързите.

През 2012 год. от извършени престъпления в Плевенска област са пострадали общо 2 683 физически лица, като най-голям е техния броят вследствие на престъпления против собствеността /в частност кражбите на движими вещи/, следвани от пострадали от престъпления против личността.

Основен показател за качеството на работата е броят на върнатите от съдилищата дела, образувани по внесени прокурорски актове, се подчертава още в отчета. През миналата година са внесени 2 081 акта в съответните първоинстанционни съдилища, от тях са върнати 88 акта, което представлява 4,2%. Усилията в тази насока следва да продължат, са категорични от обвинението, за да се запази тенденцията за повишаване качеството на внесените в съда прокурорски актове и по-малко върнати такива.

Причините за връщане на делата от съда са допуснати на етап досъдебно производство съществени процесуални нарушения, неотстранени от прокурора или допуснати при изготвяне на обвинителния акт нарушения, които водят до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия или на неговия защитник, на пострадалия или неговите наследници.

Дългосрочните приоритети в стратегическото развитие на всички прокуратури могат да бъдат представени в следните големи направления – на първо място развитие на прокуратурата като орган на съдебната власт. Следващ приоритет е взаимодействието с останалите държавни органи, ангажирани пряко в борбата с престъпността, провеждане на медийна политика и поддържане на връзки с органите на местната власт и самоуправление.

Прочетете също:

Общински съвет – Плевен прие забрана за ползване на барбекю и приготвяне на зимнина на открито

С промени в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и други имоти ...