Акценти
Начало / Икономика / МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ще проведе информационна кампания през месец декември 2019 г

МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник ще проведе информационна кампания през месец декември 2019 г

През месец декември 2019 г. екипът на „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“ ще проведе информационна кампания в населените места на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. Дейностите се изпълняват във връзка с прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“, в  изпълнение на Споразумение № РД50-26/05.04.2018 г., подписано с Министерство на земеделието, храните и горите за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, от ПРСР 2014-2020, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Като част от информационната кампания ще се проведат осем еднодневни информационни срещи, с цел повишаване на интереса и информираността за подхода Водено от общностите местно развитие, запознаване на потенциалните бенефициенти с напредъка по изпълнението на дейностите и мерките, включени в Стратегията за ВОМР, мерките, по които предстои да бъдат стартирани процедури за прием на проектни предложения до края на 2019 г., индикативния график за прием на проектни предложения за 2020 г.

В тази връзка екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в следните населени места:

 • В с. Ставерци, община Долна Митрополия: дата: 10.12.2019 г. г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на кметството на адрес: ул. „пл. „Македония” № 5;
 • В с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия: дата: 10.12.2019 г. г., час: 13:00 часа, място: Народно читалище „Искра -1923“, на адрес: ул. „Георги Димитров“  № 1;
 • В гр. Тръстеник, община Долна Митрополия: дата: 10.12.2019 г. г., час: 16:00 часа, място: Заседателна зала на кметството, адрес: пл. „България“ 1;
 • В с. Ореховица, община Долна Митрополия: дата: 11.12.2019 г. г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на кметството, адрес: пл. „Възраждане” 8;
 • В с. Комарево, община Долна Митрополия: дата: 11.12.2019 г. г., час: 13:00 часа, място: Народно читалище „Наука-1905“, адрес: ул. „Гладстон” № 5;
 • В с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник: дата: 12.12.2019 г., час: 10:00 часа, място: Клуб на пенсионера в Читалище „Просвета – 1903“, адрес: ул. „Георги Димитров“ 81;
 • В с. Крушовица, община Долни Дъбник: дата: 12.12.2019 г., час: 13:00 часа, място Клуб на пенсионера, адрес: ул. „Георги Димитров“ № 62;
 • В с. Садовец, община Долни Дъбник: дата: 12.12.2019 г., час: 16:00 часа, място Клуб на пенсионера, адрес: ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 2.

Също така ще бъдат проведени информационни срещи: пресконференции, за информиране на медиите и обществеността за напредъка по дейностите от стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на информационни срещи в следните населени места:

 • В гр. Долна Митрополия: дата: 16.12.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Куба” № 2, вх. А.;
 • В гр. Долни Дъбник: дата: 16.12.2019 г., час: 14:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: „Христо Янчев“ № 59.

Ще бъде организирано и проведено двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, с цел да се повиши капацитета и информираността на местните лидери, включително представители на върховния орган на МИГ, включително определените за членове на КППП, за участие в комисиите за подбор на  проектни предложения, работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, повишаване на информираността и подготовката на местните лидери за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите.

В тази връзка екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на двудневно обучение за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, което ще се състои, както следва:

 • В гр. Долни Дъбник: дата: 17 и 18.12.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: „Христо Янчев“ № 59.

Информационната кампания ще завърши с организирането и провеждането на Годишна конференция за отчет на дейностите и запознаване с плана за 2020 г., на която ще бъдат представени дейностите на МИГ Долна Митрополия Долни Дъбник, постигнатите резултати през 2019 г., процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР, планираните дейности и времевата рамка за следващата година.

Екипът на „Местна инициативна група „Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички заинтересовани страни, медии и широката общественост на Годишна конференция за отчет на дейностите и запознаване с плана за 2020 г., която ще се състои, както следва:

 • В гр. Долна Митрополия: дата: 20.12.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ http://migdmdd.eu, както и на място в офиса на сдружението в гр. Долна Митрополия.

 

Прочетете също:

За 50-ти път в Плевен ще се проведе  лекоатлетическата щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“

Юбилейното 50-о издание на лекоатлетическа щафета и крос „Обиколка на Военноисторическите музеи“ ще се проведе ...