Акценти
Начало / Икономика / Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

Малки и средни предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ

програма финансова помощ
Оперативна програма дава възможност на малки и средни предприятия /МСП/ да подобрят производствените си процеси и да повишат производствения си капацитет. Това се осъществява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, информират от Областен информационен център – Плевен. Вече е обявена процедура за подбор на проекти, като целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал. Могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност – високотехнологични промишлени производства, нискотехнологични промишлени производства и интензивни на знание услуги.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.
Допустими по процедурата са проекти, които включват дейности за подобряване на производствените процеси, за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията, за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
Подаването на проектните предложения по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. Всички останали документи са придружителни към формуляра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на Управляващия орган – Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”: София 1000, ул. „6-ти септември” № 21.
Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения. До 8 юли 2015 г. е за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства. До 8 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, а до 9 ноември 2015 г. е за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Прочетете също:

След увеличението парното в Плевен остава най-евтино, токът поскъпва с  5.57%

На свое заседание днес КЕВР утвърди новите цени на газа, тока и парното. Така от ...