Начало / Общество / Лишен от свобода иска обезщетение заради преместването му от Пловдивския в Плевенския затвор

Лишен от свобода иска обезщетение заради преместването му от Пловдивския в Плевенския затвор

Административен съд Плевен излезе с определение, с което е оставил без разглеждане искова молба на лишения от свобода Х. А., който в момента изтърпява наказанието си в затвора в Плевен. Мъжът е подал молба за обезщетение от 10 000 лв. за претърпени вреди срещу заместник-министъра на правосъдието. Със заповед от 26 септември 2007 год. на зам.-министъра, Х. А. е преместен от затвора в Пловдив в този в Плевен.

Исковата молба е депозирана първоначално пред Административен съд Пловдив, който със свое определение от 7 юни тази година е прекратил производството пред него и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд Плевен.

С определение от 12 юни Административният съд в Плевен е оставил исковата молба без движение с указание лишеният от свобода да уточни в какво точно се изразяват вредите, които е понесъл, какъв е периодът, в който са търпени, както и какъв вид са вредите – имуществени или неимуществени. Съдът е изискал и подробности по това кога на Х. А. е съобщена заповедта за преместване, обжалвана ли е в съответния срок и ред, какъв е резултата от оспорването. Освен това е указано мъжът да посочи всички доказателства и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, както и да представи всички писмени доказателства, с които разполага.

Впоследствие Административният съд Плевен, след като се е запознал с описаните в исковата молба и допълненията към нея факти и обстоятелства, е намерил, че административното дело е подсъдно за разглеждане на трети съд – Административен съд София град.

С последното от определенията по случая, което е отново на Административен съд Плевен – от 16 октомври, се оставя без разглеждане исковата молба на Х. А. и се прекратява производството по административното дело.

Определението може да се оспорва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Прочетете също:

Преместваеми обекти в Плевен ще се поставят само по схема и одобрение от главния архитект на Общината

Общинският съвет на Плевен прие промени в общинската Наредба №15 за реда и условията за ...