Начало / Икономика / Излязоха оценките на проекти за развитие на регионалния туристически продукт

Излязоха оценките на проекти за развитие на регионалния туристически продукт

Министерство на регионалното развитие и благоустройството излезе с решение и списък на одобрените и отхвърлените проекти по приоритетна ос “Устойчиво развитие на туризма” по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”.

С общо 103 точки проектът “Магията на долината на Панега”, в който участват общините Луковит, Ябланица и Червен бряг е класиран на шесто място и получава финансиране от 460 122 лева по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013”. Основната задача е разработването на нова туристическа дестинация, обхващаща територията на трите общини, и популяризиране на туристическите забележителности.

“Магията на долината на Панега” ще представлява съвкупност от три маршрута, които ще бъдат свързани един с друг. По своето протежение те ще предоставят възможност за осъществяване на познавателен тип туризъм, съчетан с възможностите, предлагани от еко-пътеки и отделни места за престой и бивакуване. Усилията са насочени към обособяването на района на Луковит – Ябланица и Червен бряг като атрактивна туристическа дестинация от съвременен тип. В хода на изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат проведени различни по своя характер публични прояви и поредица от информационни събития, които не само ще предизвикат обществения интерес, но и ще създадат качествено нови условия за развитие на туристическия потенциал в неговата цялостност. Всички те целят не само популяризиране на създадената нова дестинация, маршрути и пакети, но и налагане на новия бранд “Магията на долината на Панега”.

От публикувания списък става ясно и че е отпаднал на етап техническа и финансова оценка проектът “Централна Мизия – земя на кръстопът”, в който се включиха общините Долна Митрополия, Плевен, Гулянци, Искър, Долни Дъбник и Кнежа. Според специалистите от Министерство на регионалното развитие и благоустройството проектното предложение не покрива минималния праг в раздел 2.1 “Обосновка на туристическия продукт” /33 точки/ и не подлежи на по-нататъшно разглеждане.

Сред мотивите за отпадането на проекта е записано, че целите му не са ясно формулирани, не е посочено как конкретният проект ще допринесе за постигането на целите на операцията. Освен това, не е достатъчно добре обоснована връзката на проектното предложение с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България за периода 2009 – 2013 год. и други надобщински стратегически документи.

Експертите са на мнение, че концепцията за развитие на регионален туристически продукт съдържа всички елементи, но не всички са развити. Туристическите ресурси на района са представени, но повечето от тях са само посочени като не става ясно какво е значението им и дали са социализирани и пригодени за посещение от туристите. В концепцията на “Централна Мизия – земя на кръстопът” не са описани и анализирани данни за капацитета и категорията на настанителната база и базата за хранене, както и допълнителните туристически услуги в обособения район. Няма направена прогнози за привличането на допълнително туристи в района , за увеличаване на продължителността на техния престой и/или за намаляване на сезонния характер на продукта. Не са предвидени и насоки за развитие на продукта и след края на проекта.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...