Акценти
Начало / Общество / Актуализираха Стратегическата карта за шум на Плевен

Актуализираха Стратегическата карта за шум на Плевен

Актуализация на Стратегическата карта за шум на град Плевен прие Общинският съвет на Плевен. Съветниците гласуваха решението на редовното заседание в края на м. октомври, като предложението получи единодушната подкрепа на присъстващите в залата. Актуализацията е в изпълнение на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2002/49/ВО за оценка и управление на шума в околната среда.

Стратегическата карта за шум на Плевен дава пълна характеристика за акустичната среда в града. Посочените основни източници на шум за урбанизираната територия са автомобилния и железопътния транспорт, както и промишлеността. В изпълнение на нормативните изисквания и съгласно утвърдена програма за мониторинг, РЗИ – Плевен извършва измервания и изчисления на шума чрез 21 пункта за наблюдение – 9 от пунктовете са в зони с интензивен автомобилен трафик, 3 в райони с промишлени източници на шум и 9 в върху територии, подлежащи на усилена шумозащита. Данните за нивата на шум през 2021 г. показват, че в 80,95 % от пунктовете, еквивалентните нива на шум са над граничната стойност за съответните територии, като преобладават пунктовете в шумовия диапазон 58-62 dBA. Анализът на получените резултати по територии води до следните изводи:

  • В териториите с интензивен автомобилен трафик превишението на граничната стойност през настоящата година се запазва на същото ниво. На един от пунктовете са определени еквивалентни нива на шум под граничната стойност за съответните територии.
  • В териториите с промишлени източници на шум на 2 пункта измерените нива на шум са с по-високи и на 1 пункт с по-ниски стойности от предходната година. На един пункт измерените нива са под граничната стойност за съответните територии.
  • В жилищни зони и територии превишението на граничната стойност е по-високо в сравнение със същото през 2020 г. На един пункт са определени еквивалентни нива на шум с по-ниски стойности от предходната година и са под граничната стойност.
  • В зоните за обществен и индивидуален отдих и за лечебни заведения превишаването на граничната стойност е по-високо в сравнение със същото през 2020 г. На два пункта измерените еквиваленти нива на шум са с по-ниски стойности от предходната година, но са над граничната стойност.
  • В тихи зони, извън урбанизираната територия еквивалентното ниво на шум през 2021 г. е над граничната стойност.

Актуализираната стратегическа карта за шум представя цялостна оценка на влиянието на шума върху населението на град Плевен, като са обхванати всички основни източници. Както и в първоначално разработената шумова карта, отново ясно се откроява автомобилният трафик, като основен шумов източник, който оказва неблагоприятно влияние върху населението на Плевен.

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда Стратегическата карта за шум се преразглежда и при необходимост актуализира и одобрява най-малко веднъж на всеки 5 години.

 

Прочетете също:

Община Плевен подписа с МРРБ споразумения за финансиране на три инфраструктурни проекта

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството ...