Начало / Общество / Административен съд – Плевен отчете много добри резултати  от дейността си през 2016 г.

Административен съд – Плевен отчете много добри резултати  от дейността си през 2016 г.

Днес, на  общо събрание на съдиите от Административен съд – Плевен, беше представен Отчетния доклад за дейността на съда за 2016 г.

Гости на общото събрание бяха Румяна Монова, заместник-председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС, Анна Димитрова – председател на Пето отделение във Върховен административен съд, както и Габриела Христова – Председател на Административен съд – Ловеч, Александър Григоров – Председател на Окръжен съд – Плевен, Даниела Дилова – Председател на Районен съд – Плевен, Иван Шарков – Окръжна прокуратура – Плевен.

Общото събрание беше открито от Председателя на Административен съд – Плевен съдия Полина Богданова – Кучева. Тя отчете постигнатите много добри резултати при осъществяване работата на съда по всички показатели – общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след касационна проверка обжалвани и протестирани дела.

През 2016 г. в Административен съд – Плевен са постъпили и образувани общо 1032 дела: 656 броя първоинстанционни дела и 376 броя касационни дела. Към посочения общ брой образувани дела през 2016 г.  се прибавят и висящите към началото на отчетния период дела от предходни периоди. Те са 150, с което общият брой дела за разглеждане в Административен съд – Плевен през 2016 г. е бил 1182.

От общия брой дела за разглеждане, свършени са 1018 броя дела, от които общо решени по същество дела са 784  и общо прекратени дела – 234. Това представлява 86.1 % от общия брой дела за разглеждане през 2016 г. Като се вземе предвид обстоятелството, че през част от отчетната година съдът е работил с намален състав на съдиите, тези данни са добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Административен съд – Плевен, както и за добрата организация по подготовката и провеждането на съдебните заседания, за което заслуга имат и съдебните служители, коментира Полина Богданова – Кучева

Данните по показател срочност за разглеждане на делата са много добри: 85.5 % от всички свършени дела през 2016 г. са приключили в срок до 3 месеца от датата на насрочване на първото по делото открито съдебно заседание.

През 2016 г. в Административен съд – Плевен след касационна проверка са се върнали общо 194 дела. От тях 144 броя или 74.2 % са потвърдени изцяло и това е ръст с около 3 % на потвърдените изцяло съдебни актове след касационна проверка спрямо 2015 г. Общият извод, който се налага е, че значителна част от съдебните актове, по върнатите след касационна проверка дела на Административен съд – Плевен, са оставени в сила от Върховния административен съд, подчерта председателят на АС-Плевен.

Данните показват, че се постига една от основните стратегически цели на съда – повишаване качеството на постановените съдебни актове и поддържане на ниско равнище на отменените и изменени съдебни актове за сметка на оставените в сила такива.

На общото събрание беше подчертано, че в последния обобщаващ доклад по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия от 25 януари 2017 г., в който са обобщени резултатите в сферата на правораздаването през последните 10 години, няма нито една констатация за лоша работа на административното правосъдие в Република България. От момента, в който функционира този Механизъм, до сега административното правосъдие в България винаги по качество и бързина на правораздаването стои на водещи позиции в рамките на ЕС.

Съдия Румяна Монова – заместник председател на Върховен административен съд и ръководител на Първа колегия във ВАС, изрази много добрите си впечатления от дейността на Административен съд – Плевен през 2016 г. Съдия Монова отбеляза, че съдиите в Административен съд – Плевен, както и в другите административни съдилища в страната, с работата си дават основание днес да заявим, че за изминалите 10 години сме изградили едно много ефективно административно правосъдие, водещо по бързина и качество на правораздаването.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...