Начало / Икономика / 32 предложения влизат за обсъждане от Общинския съвет в четвъртък

32 предложения влизат за обсъждане от Общинския съвет в четвъртък

Съветниците ще гласуват годишните отчети и баланси за 2018 г. на търговските дружества с общинско участие, решават и за даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на общинска собственост в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с изграждането на автомагистрала „Хемус”

 Общо 32 предложения, едно от тях за промени в действаща общинска наредба, включва предварителният дневен ред на Общински съвет – Плевен, за заседанието през м. май. Местният парламент заседава в четвъртък /30 май/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“.

Първа точка е предложение за промени в общинската Наредба №3, регламентираща обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен. В писмо до местната управа от областния управител се посочва, че след справка в Наредбата, извършена по повод устни сигнали от граждани, е установено изискване за представяне в оригинал на редица документи. Цитиран е конкретно чл.34а, ал. 1, касаещ издаване на карти за локално паркиране по местоживеене. Излагат се и съображения, че за някой от документите изискването е необосновано. Отделно с докладна записка от дирекция „Aдминистративно обслужване“ се посочват несъответствия на някои срокове за издаване на карти/талони за паркиране със сроковете, регламентирани в АПК. Предлаганите промени са с цел синхронизиране на действащия подзаконов нормативен акт с тези от по-висш ранг.

На тази сесия съветниците ще гласува годишните отчети и баланси за 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. Финансови справки представят: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД; „Дентален център I – Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД – Плевен; „Паркстрой“ ЕООД; „Тибор“ ЕАД. Със същото решение ще бъде определен и размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества, приключили 2018 г. на печалба. Ще се регламентира и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за три от дружествата за 2019 г.

 Трета точка в предварителния дневен ред е предложение за Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 г. Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, дирекция „Социално подпомагане“ ежегодно внася Програма за закрила на детето в Общинския съвет за одобрение. Преди това програмата се обсъжда с всички заинтересовани институции, като при изготвянето й са взети предвид националното законодателство, европейските директиви и местните специфики. Основните цели, заложени в предложения проект на документа, са: Равенство на шансовете за развитие на всички деца; Осигуряване право на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин на живот; Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; Развитие на качествено образование за всички деца; Живот без насилие за всички деца; Спорт, култура и дейности за свободното време; Мониторинг и контрол на грижата за децата; Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. Последното предвижда провеждането на кампании за попу­ляризиране на интернет Горещата линия за борба със сексуална експлоатация на деца към Национал­ния център за безопасен интернет и разпространяване на мобилното приложение за бързо подаване на сигнал и връзка с консултант. Заложено е и обучение на учители и други професионалисти за работа с деца за придобиване на умения за предпазване в интернет.

Предложение за даване съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” във връзка с изграждането на Автомагистрала „Хемус”, е т.16 в дневния ред. Предложението касае съгласие за промяна на характера от публична общинска собственост в частна общинска собственост, на засегнатите части от имоти – пасища, мери и пътища, в землищата на две населени места в общината –  селата Николаево и Бохот.

Сред останалите точки са предложение за безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот за НЧ „Искра 1912” – с. Гривица и за предоставяне безвъзмездно за управление на Регионалната здравна инспекция на имот – частна общинска собственост, в административна сграда на ул. „Д. Константинов” №23 в Плевен. За разглеждане влиза и предложение улица в с.Гривица да носи името на генерал Тотлебен.

Последните две точки в дневния ред касаят предоставяне на еднократни финансови помощи на граждани със здравословни проблеми. Вносител и на двете е постоянната комисия по „Здравеопазване и социална политика“. Комисията предлага с 300 лв. да бъде подпомогнато момиче от Плевен с детска церебрална парализа. Второто предложение е във връзка с постъпило заявление от Снежана Кежева за предоставяне на еднократна финансова помощ, необходима й за наемане на личен асистент. Към заявлението е приложено и експертно решение от ТЕЛК за определена I група с чужда помощ. От комисията предлагат г-жа Кежева да бъде подпомогната еднократно със сума в размер на 400 лв.

 Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието, са публикувани в електронен вариант на интернет страницата на Общинския съвет, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет”: https://obs.pleven.bg/bg/zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-30052019-g

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...