Начало / Общество / 27 точки в дневния ред на последното заседание на ОбС – Плевен за тази година

27 точки в дневния ред на последното заседание на ОбС – Плевен за тази година

Последното за тази година заседание на Общински съвет – Плевен, ще се проведе на 22 декември при предварителен дневен ред от 27 точки – 26 предложения и едно питане от общински съветник.

По традиция декемврийската сесия на местния парламент ще започне с гостуване на коледари от учебни заведение в Плевен. Те ще отправят коледарски благослов за здраве, берекет и благополучие през новата година.

Първата точка, която ще стои на вниманието на съветниците, е за промени в общинската Наредба №17 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Проектът касае промени в: размера на таксите, събирани от общинските кухни на територията на общината; таксите и цените на услугите, предоставяни от Регионалния исторически музей и Регионалния военноисторически музей; регламентиране на такси и цени на услуги, предоставяни от ХГ „Илия Бешков“; изменение на таксите, събирани от ОП „Акварел“.

Втора точка в дневния ред е приемане на последваща оценка на Плана за развитие на Община Плевен за периода 2014 – 2020 г. и Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен за периода 2014 – 2020 г., след което ще бъде представена Програмата за управление на отпадъците на Община Плевен за периода 2021 – 2028 г. Програмата е изготвена на основание Закона за управление на отпадъците с цел подпомагане на администрацията за ефективно и ефикасно управление на отпадъците в общината. Периодът й – 2021-2028 г., съвпада с този на Националния план за управление на отпадъците и може да бъде актуализирана при промяна на фактическите и нормативни условия.

Декемврийската сесия включва и обсъждане на промяна в Приложение №10А – Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021 г. Ще бъдат разгледани промени и в Инвестиционната програма на Общината за текущата година.

Две от предложенията в дневния ред този месец са свързани с новия програмен период по проект „Красива България“ 2022. Предложенията са за кандидатстване на Община Плевен с два проекта – проект за „Ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда“ и проект за „Проектиране и основен ремонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла „Щастливо детство“, гр. Плевен“. Предложение за участие на Общината като партньор в  проект „Пътна карта за адаптиране на професионално образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“ по Оперативна програма „Добро управление“ е 12 точка в предварителния дневен ред.

Последната за тази година сесия на местния парламент включва още: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Колописта“ №7, в обществена полза – Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919“; Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и физическо лице  върху застроен поземлен имот по плана на града; Проект за улична канализация; Поредица от предложения за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове за терени в рамките на общината. Последна точка в дневния ред е питане от Бойко Тодоров – общински съветник от група „БСП за България“.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 22 декември, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 22.12.2021г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-prez-dekemvri-2021-g

Заседанието ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...