Начало / Икономика / Три от четирите общински предприятия са изпълнили годишния си план за приходите
rpt

Три от четирите общински предприятия са изпълнили годишния си план за приходите

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. бе представен на днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Съветниците приеха отчета с 31 гласа „за“, 8 – „въздържал се“, „против“ – няма.

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, кметът на Общината ежегодно изготвя и предоставя на Общинския съвет информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществява след решение на Общинския съвет, по ред посочен в цитираните по-горе два нормативни документа.

От справката за приходите от управлението на общински имоти става ясно, че през изминалата една година общинското предприятие „Жилфонд“ е реализирало приходи в размер на 1 604 836 лв., при план 1 364 000 лв. В т.ч. влизат: от жилищни наеми – 590 428 лв., нежилищни наеми – 440 549 лв., наеми на терени – 369 252 лв. Постъпленията от такса за поставяне на хладилни витрини през годината са 2 837 лв., от такса за разполагане на летни градини – 129 330 лв. Приходите от Летния театър са в размер на 16 500 лв., от тротоарно право – 21 624 лв., приходите от нощувки хотел –  24 325 лв. Посочени са и административни такси – 5 785 лв., от неустойки –  3 433 лв.

През 2022 г. реализираните приходи от дейност на ОП „Център за градска мобилност“ са в размер на 1 430 926 лв. при план 1 430 000 лв. Приходите от Автогарата са 368 542 лв., приходите от паркинги и синя зона – 739 143 лв., приходите от други наематели – 240 064 лв., приходи от санкции – 69 153 лв.

Справката за ОП „Управление на общински земи и гори“ показва, че през 2022 г. от дейността си предприятието е реализирало приходи от 1 862 735 лв. с ДДС, при план 1 680 000 лв. Дейностите, осигурили постъпленията, са съответно: приходи и доходи от собственост – 1834 822 лв.; от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви – 21 673 лв.; продажба на документация – 6 240 лв.

През 20222 г. ОП „Акварел“ е реализирала приходи в размер на 159 183 лв. при план 330 000 лв. Това включва: приходи от Рекламно-информационни носители и Рекламно-информационни елементи  – 92 641 лв., от „Зала на смеха“ – 1 080 лв., приходи от „Зоопарка“ – 65 462 лв.

През периода в отдел „Местно икономическо развитие и защита на потребителя“ са реализирани приходи от наеми на нежилищни имоти, право на поставяне на преместваеми обекти – павилиони и наеми от язовири в кметствата на Общината от всички действащи до настоящия момент договори в размер на 46 310 лв. с ДДС, при план 40 000 лв. Приходите от концесии за годината са 157 063 лв., като в тази сума влизат 24 504 лв. от концесионни договори, сключени от Общината и 132 558 лв. от концесии на Министерството на енергетиката.

Относно разпореждането с общински имоти в отчета се посочва, че през 2022 г. от отдел „Управление и разпореждане с общинската собственост“ са организирани 30 публични търга за продажба на 33 общински недвижими имота. Реализирани са 18 сделки за продажба на общински недвижими имоти на обща стойност 1 070 587 лв. с ДДС. Сключени са 3 окончателни договора за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлени имоти за сделки, реализирани и платени през 2021 г. От предложените за продажба чрез търг общински имоти  през периода не са продадени 14 имота с първоначална обща цена 774 420 лв. Обобщено от разпореждането с общински недвижими имоти през 2022 г. в отдел „Управление и разпореждане с общинската собственост“ са реализирани приходи в размер на 6 436 380 лв.

Към 31.12.2022 г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 13 661 акта за общински имоти. От тях действащи са 9 663 бр., като през отчетния период са съставени 112 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на общината, за които е влязла в сила Кадастрална карта.

Прочетете също:

Започва първата за годината обработка срещу кърлежи и бълхи

Третиране на тревни площи срещу кърлежи (дезакаризация) и бълхи (дезинсекция) ще се извърши при благоприятни ...