Начало / Икономика / Такса битови отпадъци в Плевен остава без промяна

Такса битови отпадъци в Плевен остава без промяна

С 36 гласа „за“ Общински съвет – Плевен прие План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2022 г. Такса битови отпадъци за населените места в общината остава без промяна и тази календарна година, решиха съветниците

Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета План-сметка за всяка дейност. Действащите в момента размери на таксата за населените места в община Плевен са определени с решение от 21.12.2015 г. на местния парламент. Те остават в сила и през 2022 г. и са както следва:

– за гр. Плевен за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия – 1,494 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Плевен за нежилищни имоти на предприятия – 4,814 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 1,2 на хиляда от данъчната оценка на имота;

– за гр. Славяново за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

За останалите населени места с организирано сметоизвозване:

  • за жилищни и нежилищни имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,7 на хиляда от данъчната оценка на имота;
  • за нежилищни имоти на предприятия в строително-регулационни граници – 2,9 на хиляда от по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имота;
  • за кметство Опанец /старо село/ – за имотите, попадащи извън строително-регулационни граници, ще се извършва само услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. – в размер на 28,83 % от общия промил за жилищни и нежилищни имоти.

Съгласно чл.21, ал.4, т.5 от общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, на територията на общината не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване и такса за обезвреждане на битови отпадъци в депа: За сгради, собственост на организации на хора с увреждания, които не са отдадени под наем; за сгради на училища, висши училища и академии, използвани за учебен процес и научна дейност; за музеи, галерии, библиотеки и читалища, които не са отдадени под наем“.

За периода 01.11.2020 г. – 31.10.2021 г. разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в общината са 3 358 254 лв. с ДДС. Честотата на извозване за гр. Плевен е ежедневно в жилищните квартали и централна градска част, два пъти седмично за индустриалните зони и един път седмично за индивидуални съдове за отпадъци на фирми и граждани. Обслужват се също и обекти извън регулационните граници – обекти в парк „Кайлъка” и в местностите Стража и Текийски орман. За с. Буковлък кратността на обслужване е 7 дни, за гр. Славяново и другите села в общината – на 10 дни.

Разходите за почистване по райони в града – улици, обществени места, речни корита в регулацията на населените места от общината, паркове, включително част от парк „Кайлъка”, градинки, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, са 4 145 975.15 лв. с ДДС. При периодичните проверки и сигнали се установяват и нерегламентирани замърсявания. Разходите за извършване на дейностите по почистването им са включени в тази сума и възлизат на 570 909,70 лв. с ДДС за посочения период.

През годината в сепариращата инсталация на Регионалната система са обработени общо 53 005 т смесен битов отпадък от община Плевен, е записано в документа. За компостиране са постъпили съответно 8 068 т зелени и биоразградими отпадъци. За рециклиране са отделени 11 285 т отпадъци от пластмаса, хартия, стъкло и метали.

Прогнозни разходи за дейностите през 2022 г.:

При определяне на прогнозните разходи за дейностите е взето под внимание предстоящото сключване на нови договори за дейностите по почистване и третиране на отпадъците. Посочва се, че извършените разходи ще бъдат завишени спрямо разходите от последните години поради повишаване на минималната работна заплата, повишаване цените на горивата и ел. енергията, завишените нормативни изисквания по управление на отпадъците и подобряване качеството на атмосферния въздух, обвързано с качествено и редовно почистване на улиците, измиване и оросяване. Ежегодно се повишава и размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, като за 2021 г. те бяха 82 лв./тон, а за 2022 година ще са в размер на 95 лв./тон. В тази връзка прогнозната стойност за сметосъбиране и сметоизвозване в община Плевен за 2022 г. е 3 840 000 лв. с ДДС. Прогнозната стойност на дейността е обвързана със сключен договор през 2020 г. и е предстоящ нов договор по реда на Закона за обществените поръчки. Изпълнителят на услугата ще обслужва по-голям брой съдове за отпадъци, ще бъде въведена нова система за GPS проследяване и контрол на част от контейнерите, ще бъдат обслужвани обекти извън регулацията на град Плевен, както и всички нови обекти, които декларират заплащане на такса битови отпадъци според количеството.

За почистване по райони в града – на улици, обществени места, паркове, градинки, речни корита, детски площадки и нерегламентирани замърсявания, плюс трикратно миене през годината, заложените средства са съответно 4 500 000 лв. с ДДС.

Общо записаните прогнозни приходи от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен за 2022 г., са 7 200 000 лв., а общо разходите за същия период – 15 609 500 лв. Разликата между прогнозните приходи от такса битови отпадъци и разходите за поддържане чистотата на обществените територии, както и отчисленията по ЗУО ще бъдат за сметка на други местни приходи на Община Плевен.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...