Начало / Образование / Съветниците дадоха съгласие да бъде закрито ОУ „Н.Вапцаров” в Плевен  

Съветниците дадоха съгласие да бъде закрито ОУ „Н.Вапцаров” в Плевен  

Съгласие за изготвяне на писмено предложение до Министъра на образованието и науката за издаване на заповед Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Плевен да бъде закрито, прие Общинският съвет на Плевен. Мотивите са намаляване броя ученици в училището пред последните години и нуждата от ежегодно дофинансиране. Съветниците стигнаха до решението след продължител дебат, по време на който в залата бе изслушана и Любка Симеонова – директор на учебното заведение.

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Плевен, са се обучавали 75 ученици, като всички паралелки са маломерни. Към момента за учебната 2020/2021 г. се очертава в него да учат 45 деца, като за 1-ви клас подадените заявления са само 7, за пети – 4, стана ясно от справката от общинска администрация. На това основание е направен и извод, че издръжката на училището ще бъде крайно недостатъчна за покриване на разходите и през новата бюджетна година.

Пред общинските съветници бе представена и справка за броя ученици в училището през последните 7 години: 2012/2013 г. – 105 ученици, 2013/2014 г. – 95 ученици, 2014/2015г. – 91 ученици, 2015/2016г. – 96 ученици, 2016/2017 г. – 95 ученици, 2017/2018 – 114 ученици, 2018/2019 – 101 ученици. Посочено бе също, че в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ работят 10 педагогически и 5 непедагогически специалисти. Училището прилага системата на делегиран бюджет и средствата за заплати и издръжка са определени на база единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. За периода 2017 – 2020 г. Община Плевен, след решения на Общинския съвет, е дофинансирала маломерни паралелки в учебното заведение с общо 17 343 лв. За 2012 – 2020 г. /включително/ допълнително предоставените средства от фонд „Резерв” са съответно 53 570 лв.

Позицията на училището пред съветниците представи директорът на ОУ „Никола Й. Вапцаров”. Г-жа Симеонова посочи, че училището има над 60-годишна история и преди отпадане на районирането в него са се обучавали близо 800 деца. Броят им сега обаче рязко е спаднал. В резултат на това са и натрупаните финансови задължения – просрочените задължения към „Местни данъци и такси” са 8240,44 лв., към „Топлофикация“ за сезон 2019/2020 – 14 555,40 лв., за осигуровки към НАП за 2019/2020 г. – 48 722.54 лв. За новата учебна година училището има и предписания от задължителен характер за ремонт на санитарните възли, материално техническата база и двора. В условията на дистанционно обучение заради COVID-19 училището няма възможност да осигури и необходимата техника за дистанционен обучителен процес.

         След изказвания в залата и от страна на общинските съветници последва предложение за прекратяване на дебатите, след което председателят на Общинския съвет Мартин Митев обяви гласуване по реда на чл. 21, т.23 от ЗМСМА.

С 20 гласа “за“, 4 „против“ и 12 “въздържал се“ Общинският съвет  реши:

  • Дава съгласие кметът на Община Плевен да изготви писмено предложение до Министъра на образованието и науката да издаде заповед за закриване на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Плевен;
  • Задължителната документация на ОУ“Н. Й. Вапцаров“ да се приеме и съхранява в СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен, а документите, обект на Националния архивен фонд – да се предадат в съответното териториално звено на Държавна агенция „Архиви“;
  • Насочва учениците на ОУ“ Н. Й. Вапцаров“ към СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен, СУ „Пейо Яворов“ – гр. Плевен и ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен;
  • За освободената сграда с наличното в нея движимо имущество да бъде осигурена охрана, за да се предпази от посегателства и рушене.

След закриване на ОУ „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Плевен, финансовите задължения на училището ще бъдат поети от бюджета на Общината.

 

Прочетете също:

Децата до 14 години ще пътуват с безплатни карти в градския транспорт

От 1 февруари децата до 14 навършени години в Плевен вече ще пътуват безплатно по ...